Jaunumi

Atgādinām, ka saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 8.panta piekto daļu komersantiem, kas izplata augu aizsardzības līdzekļus, katru gadu līdz 1.aprīlim Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) jāiesniedz informācija par iepriekšējā kalendāra gadā lietotājiem izplatīto augu aizsardzības līdzekļu apjomiem.

Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr.949 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū” 32.1 punkts paredz, ka licences īpašnieks katru gadu līdz 1.aprīlim, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (turpmāk - LAD EPS), elektroniski iesniedz VAAD informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem realizētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to realizācijas apjomu.

LAD EPS e-pakalpojumā "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem” datus iespējams ievadīt gan manuāli, gan lielāka datu apjoma ievadei izmantot CSV faila ielādi.

Lai pārskatu iesniegtu, izmantojot LAD EPS, komersantam jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā. Sīkāka informācija par dokumentiem, kurus nepieciešams aizpildīt, un to iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

Rokasgrāmata pieteikuma "Pārskats par izplatītajiem augu aizsardzības līdzekļiem” aizpildīšanai un iesniegšanai, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Neatkarīgi no komersanta izplatīšanas vietu skaita jāiesniedz viens kopīgs pārskats.

Ja komersantam 2019.gadā bija spēkā esoša speciālā atļauja (licence) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai, bet darbības ar augu aizsardzības līdzekļiem nenotika, tam jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā jāiesniedz (klātienē, pa pastu vai elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) iesniegums brīvā formā, kurā norādīts šis fakts.

Nepieciešamības gadījumā var konsultēties:

  • par EPS darbību - ar LAD Informācijas tehnoloģiju speciālistu O.Tālbergu, tālr. 67027857;
  • par pārskata aizpildīšanu un iesniegšanu - ar VAAD Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektori V.Lazdausku, tālr. 67550921;
  • par datu ievadi, veicot CSV failu ielādi - ar VAAD Informācijas daļas sistēmanalītiķi G.Kostu, tālr. 67323679; 28358556;
  • par citiem aktuāliem jautājumiem - ar VAAD reģionālo nodaļu darbiniekiem.