Jaunumi

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina mēslošanas līdzekļu tirgotājiem, ka vairāki mēslošanas līdzekļi: kālija nitrāts, nātrija nitrāts, kalcija nitrāts, kalcija amonija nitrāts un mēslošanas līdzekļi, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas, var tikt izmantoti sprāgstvielu izgatavošanai un uz tiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulas Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (turpmāk – Regula) prasības. Lai nodrošinātu šo mēslošanas līdzekļu aprites atbilstību regulas prasībām, Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (turpmāk – likums) papildus šobrīd spēkā esošajām prasībām tādu mēslošanas līdzekļu tirdzniecībai, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk, iekļautas jaunas prasības, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī.

 

Šobrīd tirgotājam atļauts pārdot mēslošanas līdzekli, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas, grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētajā darījuma attaisnojuma dokumentā norādot pircēja apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa izmantošanu tikai augu mēslošanai vai arī, ja persona uzrāda atļauju, kas izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu apriti. Papildus grāmatvedības reģistrā ir jānorāda:

  1. amonija nitrātu saturoša mēslošanas līdzekļa nosaukums un pamatsastāvs;
  2. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (juridiskajai personai) vai personas kods (fiziskajai personai).

Vēršam uzmanību, ka personas koda norādīšana tirdzniecības vietas grāmatvedības dokumentos ir sabiedrības drošības interesēs un šādu pienākumu paredz likums, tāpēc konkrētajā gadījumā fizisko personu datu apstrāde nav pretrunā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Ja ir tiesisks pamats (likums), tad datu pārzinim (tirgotājam) datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini (tirgotāju) attiecināmu juridisku pienākumu un pārzinis (tirgotājs) ir atbildīgs par to, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, aizsardzība pret nozaudēšanu, iznīcināšana u.c. – to jo īpaši paredz Vispārīgo datu aizsardzības regula.

 

2020. gada 1. janvārī spēkā stāsies likuma prasība, ka mēslošanas līdzekļu tirgotājam pirms kālija nitrāta, nātrija nitrāta, kalcija nitrāta, kalcija amonija nitrāta un tādu mēslošanas līdzekļu kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk tirdzniecības uzsākšanas, VAAD jāiesniedz tirdzniecības vietas faktiskā adrese, kā arī katru gadu līdz 31. janvārim VAAD jāsniedz informācija par iepriekšējā gadā iztirgoto minēto mēslošanas līdzekļu daudzumu un šie dokumenti jāglabā piecus gadus.

 

Informācija sagatavota:

VAAD Agroķīmijas departamentā, tālr. 67550920