Nedēļas laikā no 26.09.2022. līdz 02.10.2022. veiktas 57 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.

Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saņemti četri iedzīvotāju ziņojumi, uz kuru pamata operatīvi veiktas pārbaudes.

AAL pārbaudēs ņemts viens augu paraugs.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti trīs ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:

  • vienā gadījumā nav ievērota 10 m aizsargjosla gar ūdensobjektu;
  • vienā gadījumā lietota normatīvajiem aktiem neatbilstoša AAL lietošanas iekārta;
  • vienā gadījumā, lietojot AAL, tas nonācis blakus teritorijā.