Nedēļas laikā no 29.08.2022. līdz 04.09.2022. veiktas 92 augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas pārbaudes.

Par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem saņemts viens iedzīvotāju ziņojums, uz kura pamata operatīvi veikta pārbaude par ūdensobjekta aizsargjoslas neievērošanu. Pārbaudes laikā ņemts augu paraugs, kas nosūtīts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” analīžu veikšanai.

Kopumā pārbaudēs ņemti 10 augu paraugi, tai skaitā seši paraugi ražas novākšanas brīdī AAL darbīgās vielas glifosāta atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

AAL lietošanas pārbaužu laikā konstatēti trīs ar AAL lietošanu saistīti pārkāpumi:

  • vienā gadījumā nav ievērota 10 m aizsargjosla gar ūdensobjektu;
  • vienā gadījumā AAL lietots kultūraugam, kuram tas nav paredzēts;
  • vienā gadījumā lietots Latvijas Republikā nereģistrēts AAL.