Fona attēlā upes krasts noaudzis ar latvāņiem

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina latvāņu ierobežošanas pasākumu veicējiem, ka, izvēloties ķīmisko latvāņu ierobežošanas metodi ar herbicīdiem, jāņem vērā:

  • Lai aizsargātu ūdens organismus, aizliegts lietot herbicīdus 10 metru aizsargjoslā līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm (Aizsargjoslu likuma 37. pants).
  • Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, aizliegts lietot herbicīdus piecu metru aizsargjoslā līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.
  • Citas marķējumā noteiktās prasības, piemēram, lietošanas reižu skaitu sezonā.

Informācija par selektīvas iedarbības un glifosātu saturošo herbicīdu izmantošanu ir pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta izstrādātajā informatīvajā materiālā “Augu aizsardzības līdzekļi latvāņu ierobežošanai”.