Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pārskatījis prasību lietošanas nosacījumos, ka nepieciešams ievērot aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, lietojot augu aizsardzības līdzekļus (AAL) “Accurate 200 WG”, “Nuance 75 WG” un “Zypar” Sosnovska latvāņa ierobežošanai.

Nosacījumi par aizsargjoslu līdz blakus laukam un /vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei pēc riska mazinošo pasākumu pārskatīšanas ir šādi:

  • Accurate 200 WG

Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

  • Nuance 75 WG

Lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei. Ja lieto 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 90% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

  • “Zypar”

Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Prasība ievērot aizsargjoslu attiecas uz jebkuru lauksaimniecības zemes lietojumu.

Prasība, lietojot herbicīdus “Accurate 200 WG”, “Nuance 75 WG” un “Zypar” Sosnovska latvāņa ierobežošanai, ievērot 10 m līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm bez izmaiņām.

Informācija par izmaiņām AAL lietojumā atrodama tīmekļvietnē: http://registri.vaad.gov.lv/reg/aal_saraksts.aspx  pie AAL marķējumiem.