Jaunumi
Apbalvotās darbinieces un VAAD direktore pa ZM ēkas

Ar Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību” apbalvota Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Vidzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore Imanta Simtniece.

Imanta Simtniece sēklkopības jomā strādā kopš 1983. gada, kad uzsākusi darba gaitas Madonas rajona kolhozā kā sēklkopības agronome, bet 1991. sāka darba gaitas Madonas rajona Valsts sēklu inspekcijā kā agronome - vecākā inspektore, un vēlāk, 2000. gadā kad Valsts sēklu inspekciju iekļāva VAAD sastāvā, turpināja darbu VAAD.

Imantas ikdienas darba pienākumos primārais uzdevums ir valsts funkciju nodrošināšana sēklu aprites jomā, konsultēšana par sēklaudzēšanas un sēklu izmantošanas normatīvo aktu prasībām Madonas, Gulbenes un Valkas novados. Daudziem lauksaimniekiem Imanta ir pirmā un tuvāk pieejamā persona, kur saņemt profesionālas konsultācijas arī par dažādiem ES tiešmaksājumiem sēklu apritē. Imantai piemīt prasme strādāt ar klientiem, viņus gan mācot, gan kontrolējot.

Ilggadējās darba gaitās iegūtās zināšanas par sēklu audzēšanu, sēklu sagatavošanas tehnoloģijām un augu aizsardzību ļauj sniegt kvalitatīvas un profesionālas zināšanas ne tikai par tiešajiem uzdevumiem, bet arī par specifiskiem agronomiskiem jautājumiem, kas ļauj sēklaudzētājiem sasniegt arvien labākus rezultātus un attīstīt savu konkurētspēju.

Imanta ikvienu viņai uzticēto darbu veic ar augstu pienākuma apziņu. Labprāt ar savām zināšanām un profesionālo pieredzi dalās ar jaunajiem kolēģiem kā darbaudzinātāja.

Imanta vienmēr ir atsaucīga, ja ir veicami papilddarbi, vērā ņemams ir viņas ieguldījums augsnes agroķīmiskās izpētes darbā, ņemot augsnes paraugus.

Ar Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību” apbalvota VAAD Rīgas reģionālās nodaļas vecākā inspektore Lilija Stepanova.

Lilija Stepanova Valsts augu aizsardzības dienestā strādā jau 15 gadus, kuru gaitā sekmīgi pildījusi darba pienākumus gan augu karantīnas, gan augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu aprites uzraudzības jomā.

Pēdējos gados nozīmīgs un liels darbs veikts augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu jomā. Izveidota laba un profesionāla sadarbība ar lauksaimniekiem, kur lieti noder Lilijas agronomes izglītība. Lilija savā darbā ievēro principu “Konsultē vispirms” un daudz strādā pie normatīvo aktu prasību skaidrošanas klientiem gan klātienē, gan oficiālajā sarakstē, sniedzot neskaitāmus padomus un skaidrojumus.

Lilijai piemīt labas komunikācijas un organizatora prasmes, kas veicina efektīvu sadarbību ar klientiem. Augstās darba spējas un atbildības sajūta, pildot uzticētos amata pienākumus, kā arī enerģija un interese iedziļināties katrā jautājumā, prasme izvērtēt faktus un rast risinājumu sarežģītas nestandarta situācijas, raksturo Liliju kā savas jomas profesionāli.

Lilija Stepanova ir sasniegusi augstu profesionālo līmeni, kļūstot par kvalificētu un pieredzes bagātu VAAD darbinieci. Savu profesionālo pieredzi viņa ieguvusi ne tikai sekmīgi un profesionāli veicot amata pienākumus, bet arī piedaloties dažādos semināros un sekojot līdzi lauksaimniecības aktualitātēm.

Ar Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību” apbalvota VAAD Rīgas reģionālās nodaļas vecākā inspektore Silva Puskune.

Silva Puskune ir viena no ilggadīgajām Valsts augu aizsardzības dienesta darbiniecēm, kas savas darba gaitas uzsāka 2000. gadā fitosanitārās uzraudzības un kontroles jomā.

Šajos darba gados Silva ir sniegusi lielu ieguldījumu dienesta profesionālā tēla veidošanā un lauksaimniecības stiprināšanā Rīgas reģionā. Veicot darba pienākumus, sasniegusi augstu profesionālu līmeni tieši augu karantīnas jomā, kur nepieciešamas dziļas zināšanas, precizitāte un spēja ātri pieņemt lēmumu. Silvai izveidojusies laba komunikācija un sadarbība ar uzņēmumiem, kuriem viņa sniedz profesionālus padomus un ieteikumus augu karantīnas jomā, ievērojot “Konsultē vispirms” principu.

Silva Puskune savus darba pienākumus vienmēr veic ar vislielāko atbildības un pienākuma sajūtu, nebaidoties uzņemties arī jaunus un papildus pienākumus, viņa ir zinoša, pacietīga un profesionāla. Silva ir atsaucīga, gan ar klientiem, gan ar kolēģiem, ar savām profesionālām zināšanām un prasmēm Silva labprāt dalās, apmācot jaunos kolēģus tieši praktiskajā darbā.

Spēj ātri pielāgoties mainīgajām darba situācijām un atvērta visam jaunajam, veiksmīgi apgūst jaunās tehnoloģijas, strādājot elektroniskajā vidē ar dažādām aplikācijām, kas padara sadarbību ar klientiem daudz ērtāku.

Profesionālo pieredzi ieguvusi, piedaloties arī starptautiskās mācībās, kā arī piedaloties ārvalstu pārstāvju vizīšu nodrošināšanā Latvijā, daloties ar savām zināšanām par pārbaužu veikšanu un paraugu ņemšanu augu karantīnas jomā.

Ar Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību” apbalvota VAAD Sēklu kontroles departamenta Sēklu sertifikācijas un šķirņu aizsardzības daļas vecākā referente Inga Ovsjaņņika.

Inga Ovsjaņņika VAAD strādā kopš 2003. gada un visu šo laiku viņas pārziņā ir augu šķirņu aizsardzības jautājumi – gan augu šķirņu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes, gan selekcionāra tiesību piešķiršanas ekspertīžu veikšana, gan Latvijas pārstāvība augu šķirņu aizsardzības organizācijās: Starptautiskajā jaunu augu šķirņu aizsardzības savienībā jeb UPOV – pasaules līmenī,  un Kopienas Augu šķirņu biroja jeb CPVO Administratīvajā padomē - Eiropas Savienības līmenī.

Inga veic arī kvalitātes vadītāja pienākumus Nacionālajā sēklu kontroles laboratorijā. Lielā mērā tieši no kvalitātes sistēmas vadītāja ir atkarīgs audita rezultāts, kas nodrošina iespēju Latvijas sēklaudzētājiem saņemt starptautiski atzītu pakalpojumu. Tieši no Ingas profesionālajām zināšanām, precizitātes, organizatora spējām un teicami paveiktajiem darba pienākumiem ir atkarīgs katrs NSKL klients, kā arī tas vai Latvijā sagatavotās sēklas pircēji gan Latvijā, gan ārvalstīs iegūs uzticamus un starptautiski atzītus dokumentus.

Inga savu darbu vienmēr veic profesionāli un ar augstu atbildības sajūtu, viņa ir atvērta jaunām zināšanām, atsaucīga, pretimnākoša, un kolektīvs viņas viedokli augstu vērtē. Ar Ingas viedokli rēķinās gan augu šķirņu selekcionāri, gan kolēģi kā Latvijā tā tuvākajās kaimiņvalstīs.

Ar Zemkopības ministrijas medaļu “Par centību” apbalvota VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ūdre.

Dace Ūdre Valsts augu aizsardzības dienestā sabiedrisko attiecību speciālista amatā strādā gandrīz desmit gadus. Dace ikdienā atbild par sadarbību ar medijiem, sabiedrības informēšanas kampaņu organizēšanu un vadīšanu, par dienesta komunikāciju publiskajos pasākumus, tīmekļvietnē un sociālo tīklu kontos.

Daces lielā darba pieredze valsts pārvaldē, zināšanas un profesionalitāte ikdienas darbā palīdz veiksmīgi saliedēt VAAD komandu, piedaloties dažādos publiskos pasākumos sabiedrības izpratnes veicināšanā par VAAD kompencē esošajiem jautājumiem.  

Daces Ūdres vadībā veiksmīgi novadītas aktivitātes Starptautiskā augu veselības gada 2020 ietvaros vairāk nekā visa 2020. gada garumā, neskatoties uz īpaši sarežģītajiem apstākļiem pandēmijas dēļ, kas lika visas saplānotās aktivitātes pārstrādāt un novadīt līdz sabiedrībai tādā formātā, kā uz to brīdi bija iespējams, saglabājot mērķi un uzdevumu popularizēt augu veselības aktualitāti pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai.