Atsākoties intensīvai lauksaimniecības sezonai, arī Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atsācis ikgadējās augu aizsardzības līdzekļu (AAL) uzraudzības pārbaudes lauku saimniecībās. Kopumā veģetācijas sezonas laikā VAAD inspektori ik gadu veic vairāk nekā 1800 AAL lietošanas pārbaudes, kuru laikā pārbauda gan noteiktās prasības saimniecībā, gan uz lauka, veicot kultūraugu stādījumu un sējumu apsekojumus.

Aicinām lauksaimniekus, pirms katra AAL lietojuma:

Iepriekšējā sezonā biežāk pieļautās kļūdas

2022. gada sezonā veikta 1821 pārbaude, konstatēti 82 būtiski pārkāpumi, par kuriem administratīvi sodītas 53 personas.

Pērn viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām bijusi AAL smidzinājuma nonākšana ūdensobjektu aizsargjoslā (20 gadījumi). 15 gadījumos lietots AAL, kas vai nu vispār nav reģistrēts Latvijas Republikā vai arī nesen izslēgts no reģistra un tam beidzies izlietošanas termiņš. 13 pārkāpumi konstatēti par neprecīzu AAL uzskaites veikšanu, trīs pārkāpumi par to, ka uzskaite par AAL vispār netiek veikta, savukārt trīs pārkāpumi par to, ka reģistrācijas žurnāls netiek glabāts noteikto termiņu – vismaz trīs gadus. Nelielā skaitā pārkāpumi konstatēti arī par AAL lietošanu, neievērojot marķējuma prasības (lietota neatļauta deva (divi pārkāpumi); nav ievērota piecu metru aizsargjosla līdz blakus laukam (divi pārkāpumi); AAL lietots citam mērķim vai kultūrai, nekā paredzēts marķējumā (četri pārkāpumi); nav ievērota AAL marķējumā noteiktā ūdensobjekta aizsargjosla (četri pārkāpumi); AAL lietots laikā, kad vēja ātrums pārsniedzis atļauto robežu (trīs pārkāpumi); AAL lietots bez atbilstošas apliecības (pieci pārkāpumi); lietota normatīvajiem aktiem neatbilstoša AAL lietošanas iekārta (divi pārkāpumi); nav sekots līdzi smidzinājuma kvalitātei vai arī vēja ietekmē AAL nonācis blakus laukā (pieci pārkāpumi); pakalpojuma sniedzējs apstrādātā objekta īpašniekam nav izsniedzis izrakstu no reģistrācijas žurnāla par apstrādāto objektu (viens pārkāpums).

Piemērotais sods vienai personai bijis diapazonā no 75 eiro līdz 850 eiro, vienā gadījumā piemērots brīdinājums.

Svarīgi ir atcerēties – ja persona pieļāvusi savstarpējās atbilstības prasību pārkāpumu, tad VAAD ziņo Lauku atbalsta dienestam (LAD), kurš savukārt piemēro atbalsta maksājuma samazinājumu procentus. Rezultātā lauksaimnieks saņem divkāršu sodu – gan no VAAD, gan LAD.