Jaunumi

Kopš šā gada maija Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aktīvi uzsācis invazīvā Sosnovska latvāņa izplatības mērījumus 13 aizsargājamās dabas teritorijās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas “Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam” projekta “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” (projekta numurs: ENI-LLB-1-077) (turpmāk – projekts) ietvaros. Mērījumus veic trīs VAAD inspektori no Latgales un Zemgales reģionālajām nodaļām, patlaban uzmērīti 354,37 ha. Projekta laikā tiks salīdzinātas vairākas latvāņu uzmērīšanas metodes.

1
2

Saskaņā ar projektā noteikto latvāņu uzmērīšana jāveic šādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (pielikumā projekta teritorijas karte):

Teiču dabas rezervāts, Rāznas nacionālais parks, Dabas parks “Adamovas ezers”, Dabas parks “Aiviekstes paliene”, Dabas liegums “Grebļukalns”, Dabas parks “Sauka”, Dabas liegums “Lubānas mitrājs”, Dabas liegums “Ojatu ezers”, Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”, Aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”, Dabas liegums “Skujaines un Svētaines ieleja”, Dabas parks “Bauska”, Aizsargājamā aleja “Blankenfeldes muižas aleja”.

Kopumā pārrobežu sadarbības projektā piedalās septiņi partneri, un tā mērķis ir vienlaicīgi visiem partneriem praktiski iesaistīties kopīgo invazīvo sugu problēmas risināšanā, izmantojot dažādu pasākumu kopumu, kas mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi pierobežas aizsargājamās teritorijās.

2021. gadā projekta ietvaros tiks organizēti 11 praktiskie lauka semināri Latvijas – Baltkrievijas pierobežas pašvaldībās, kuros interesenti varēs saņemt metodisko atbalstu latvāņu ierobežošanas paņēmienu izvēlē.

“Esam gandarīti par izdevību piedalīties šādā projektā, mācīties no Lietuvas un Baltkrievijas un mūsu Latvijas sadarbības organizāciju pieredzes un kopīgi risināt līdzīgas problēmas. Ar projekta palīdzību ceram stiprināt gan savu kapacitāti, izmantojot dažādus inovatīvus tehniskos risinājumus, gan gūt kopīgu sabiedrisku labumu, daloties ar zināšanām un iedvesmojot sabiedrību praktisku darbu veikšanā”, norāda VAAD Augu karantīnas departamenta direktore Gunita Šķupele.

Kopumā projektā divu gadu laikā VAAD galvenie uzdevumi:

attīstīt valsts monitoringa un kontroles sistēmu vides pārvaldības veicināšanā, izstrādājot inovatīvu monitoringa un uzraudzības metodiku invazīvajam latvānim, izmantojot dronus un izstrādājot mobilo aplikāciju; praktiski kartēt Sosnovska latvāņa izplatību 520 ha platībā, publiskojot datus; iesaistīties citu partneru aktivitātēs un latvāņa ierobežošanas plānošanā 13 dabas aizsargājamās teritorijās; sniegt datus un nodrošināt sabiedrības līdzdalību, informējot par ierobežošanas pasākumiem 11 praktiskajos semināros; izstrādāt praktiskus