Reģions Vai izmantojat VAAD uzmērīto teritoriju datus? Vai izmantojat VAAD sistēmu, kurā redzami uzmērītie dati un personu iesniegtie dati par pasākumu veikšanu (noslēgti līgumi)? Vai veicat uzraudzību (kontrolējat/sodāt novada iedzīvotājus) par latvāņu neierobežošanu? Vai veicat latvāņu iznīcināšanu pašvaldības īpašumos? Vai organizējat un koordinējat latvāņu iznīcināšanu novadā? Vai organizējat un koordinējat latvāņu iznīcināšanu novadā normatīvos aktos* noteiktajā kārtībā? Vai latvāņu ierobežošanas atbalstīšanai novadā tiek piemērotas nekustamā īpašuma nodokļu atlaides vai palielināts nodoklis ierobežošanas neveicējiem, kur nodoklis salīdzinoši neliels?

Rīgas 

26

Kopā 29

+19 (73%)
-7  (7%)
+7 (27 %)
-19 (73 %)
+19 (73 %)
-7 (27 %)
+18 (69 %)
-8  (31%)
+19 (73 %)
-7 (27 %)
+7 (27 %)
-19 (73 %)
20 - netiek piemērots (77%)
6 – tiek piemērots (23 %)

Vidzemes

26

+20 (77 %)
-6  (23 %)
+8 (31 %)
-18 (69 %)
+15 (58 %)
-11 (42 %)
+24 (92 %)
-2 (8%)
+20 (77 %)
-6 (23 %)
+3 (12 %)
-23 (88 %)
24 - netiek piemērots (92 %)
2 – tiek piemērots (8%)

Kurzemes

15

Kopā 20

+9 (60%)
-6  (40%)
0 (0 %)
-15 (100 %)
+9 (60%)
-6 (40 %)
+14 (93 %)
-1 (7 %)
+6 (40 %)
-9 (60 %)
+1 (7 %)
-14 (93 %)
15 – netiek piemērots (100 %)

Zemgales

21

Kopā 22

+16 (76%)
-5 (24%)
   
+6 (29 %)
-15 (71 %)
+12 (57 %)
-9 (43 %)
+17 (81 %)
-4 (19%)
+15 (71 %)
-6 (29 %)
+5 (24 %)
-16 (76 %)
19 – netiek piemērots (90 %)
2 – piemēro (10 %)

Latgales

19

Kopā 22

+14 (74 %)
-5 (26 %)
+7 (37%)
-12 (63 %)
+13 (68 %)
-6 (32 %)
+17 (89 %)
-2 (11%)
+15 (79 %)
-4 (21 %)
+7 (37 %)
-12 (63 %)
17 – netiek piemērots (89%)
2 –  tiek piemērots (11 %)

Kopā

107

119

+78 (73%)
-29 (27%)
+28 (26%)
-79 (74 %)
+68 (64%)
-39 (36%)
+90 (84%)
-17 (16%)
+75 (70%)
-32 (30%)
+23 (21%)
-84 (79%)
95 – netiek piemērots (89%)
12 – tiek piemērots (11%)

LATVIJAS ADMINISTRATĪVO TERITORIJU AKTIVITĀTES SOSNOVSKA LATVĀŅA IEROBEŽOŠANĀ

2019. gadā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aptaujāja novadus par Latvijas administratīvo teritoriju aktivitātēm saistībā ar Sosnovska latvāņa ierobežošanu. Aptauja vērsta uz to, lai apzinātu administratīvo teritoriju un plānošanas reģionu reālo situāciju. Aptaujas anketa bija izsūtīta visiem novadiem un republikas pilsētām (kopumā 119 pašvaldības). Aptaujas dati tika aprēķināti pēc iesniegtajām atbildēm no novadiem, kuros sastopams latvānis - 107.

Anketēšanā tika uzdoti šādi jautājumi:

1. Vai izmantojat VAAD mājaslapā uzmērīto teritoriju datus?

VAAD mājaslapā ievietotos datus par uzmērītajām teritorijām šobrīd izmanto 73 % no aptaujātajām pašvaldībām. Tas ir daudz vairāk nekā 2016. gada aptaujāto dati. Plānošanas reģionu griezumā reģioni līdzīgi izmanto mājaslapā esošo informāciju par latvāņu invadētajām teritorijām kartē un citu informāciju.

baneris ar uzrakstu "Par Latviju bez latvāņiem!"

 

2. Vai izmantojat VAAD sistēmu, kurā redzami uzmērītie dati, un personu iesniegtie dati par pasākumu veikšanu?      

VAAD izveidoto Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmu (KUVIS) izmanto tikai 26 % no aptaujātajām pašvaldībām. No plānošanas reģioniem informācijas sistēmu neizmanto Kurzemes reģions, kur ir vismazāk invadētā teritoriju, savukārt visvairāk to izmanto Latgales reģions (37 %) un Vidzemes reģions (31 %).

3. Vai veicat uzraudzību (kontrolējat/sodāt novada iedzīvotājus) par latvāņu neierobežošanu?

Aptaujas rezultāti parādīja, ka uzraudzības veikšana pašvaldībās notiek samērā intensīvi. 64 % no pašvaldībām nodrošināt latvāņu ierobežošanas kontroli un nepieciešamības gadījumā uzliek sodu zemes valdītājam par latvāņa ierobežošanas neveikšanu. Intensīvākā uzraudzība notiek Rīgas reģionos (73 %), kā arī Latgales reģionā (68 %).        

4. Vai veicat latvāņu iznīcināšanu pašvaldības īpašumos?    

Tāpat kā latvāņu uzraudzība, arī to iznīcināšana pašvaldības īpašumos notiek samērā raiti. 84 % no pašvaldībām veic latvāņu audžu iznīcināšanu pašvaldības īpašumos. Plānošanas reģionu griezumā lielākās aktivitātes ir vērojamas Kurzemes reģionā, kur 93 % no pašvaldībām nodrošina latvāņu iznīcināšanu un Vidzemes reģionā – 92 %.    

5. Vai organizējat un koordinējat latvāņu iznīcināšanu novadā?   

Attiecībā uz latvāņu iznīcināšanas organizēšanu un koordinēšanu novada teritorijā, pašvaldības sniedza vairāk pozitīvas atbildes, nekā    negatīvas. Par šo jautājumu atbildēs ietilpa visa veida organizēšana un koordinēšana caur dažāda veida pašvaldību komunikāciju ar iedzīvotājiem mutiski vai rakstiski, bet ne par oficiāli apstiprinātiem plāniem, par ko nākamais jautājums un atbildes. Rādītāji ir uzlabojušies, un tikai 30% pašvaldību netiek organizēta nekāda latvāņu iznīcināšana. Tomēr lai vēl vairāk nodrošinātu latvāņu izplatības samazināšanos, ir nepieciešama intensīva invadēto teritoriju apsaimniekošana visā pašvaldībā, ne tikai atsevišķos īpašumos. Uzsākot vienotu pašvaldības latvāņu iznīcināšanas plānošanu, daudz efektīvāk notiek latvāņu izskaušana no Latvijas teritorijas.

6. Vai organizējat un koordinējat latvāņu iznīcināšanu novadā normatīvos aktos* noteiktajā kārtībā?      

Latvāņu iznīcināšana novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtība ar pašvaldību mājaslapās un oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesī” publicējot latvāņu izplatības ierobežošanas plānu tiek koordinēta un organizēta tikai 21% no pašvaldībām. Vismazākie rādītāji ir novērojami Kurzemes – 7 %. Vislabāk iznīcināšana novadā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiek organizēta Latgales reģionā (37%).

7. Vai tiek palielināts vai samazināts nekustamā īpašuma nodoklis saistībā ar latvāņu ierobežošanu?

Nekustamā īpašuma nodoklis tiek palielināts vai samazināts 11% no pašvaldībām, kurās sastopams Sosnovska latvānis. Nodokļa samazinājums vai palielinājums visvairāk kā papildu mehānisms tiek izmantots Rīgas reģiona 23 % pašvaldību.