Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšana darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem

Profesionālais otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs ir persona, kura savā profesionālajā darbībā lieto pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus (AAL) vai izsmidzina AAL no gaisa.

Profesionālā AAL lietotāja apliecību darbībām ar otrās reģistrācijas klases AAL Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) izsniedz šādos gadījumos:

  1. Ja lietotājam nav augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā ir, jāapgūst apmācību programma. Šajā gadījumā jāpiesakās pie apmācību veicēja, kuru saraksts tiek publicēts VAAD tīmekļvietnē.  Izdevumus, kas saistīti ar apmācībām, sedz apmācāmā persona. Apmācību veicējs nosaka kārtību, kādā veicama samaksa par apmācību, kā arī tās apmēru.
  2. Ja lietotājam ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, apmācības nav obligātas. Šajā gadījumā jānokārto zināšanu pārbaudes tests VAAD. Šajā gadījumā persona iesniedz iesniegumu (skatīt pielikumu) jebkurā sev izdevīgā VAAD reģionālajā struktūrvienībā vai VAAD administrācijā Rīgā, Lielvārdes ielā 36. Iesniegumam jāpievieno fotogrāfija (3x4 cm) un izglītības dokumenta kopija. VAAD informē par pārbaudījuma laiku un vietu.

Pēc apmācību kursa pabeigšanas persona VAAD iesniedz  iesniegumu, kā arī fotogrāfiju (3x4 cm) un izziņu par apmācību programmas apguvi, kurā norādīts apmācību veicēja nosaukums, personas vārds, uzvārds un personas kods, informācija par apgūto apmācību programmu, izziņas izsniegšanas datums un izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.

Ja lietotājs ir izgājis apmācību, tad VAAD sadarbībā ar apmācību veicēju organizē pārbaudījumu. Pārbaudījums notiek pie apmācību veicēja pēdējā mācību dienā.

Pārbaudījums notiek rakstveidā. Pārbaudījumu novērtē VAAD direktora apstiprināta komisija. VAAD izsniedz apliecību, ja pārbaudījums ir sekmīgi nokārtots. Par sekmīgi nokārtotu uzskata pārbaudījumu, kurā persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 80 procentiem uzdoto jautājumu.

Izdevumus par pārbaudījuma veikšanu un apliecības saņemšanu persona sedz saskaņā ar VAAD maksas pakalpojumu cenrādi.

Profesionālā AAL lietotāja apliecības otrās reģistrācijas klases AAL lietošanai derīguma termiņš ir 5 gadi.

Persona, kas saņēmusi profesionālā AAL lietotāja apliecību otrās reģistrācijas klases AAL lietošanai, automātiski uz pieciem gadiem iegūst AAL pārdevēja statusu un AAL lietošanas operatora statusu.

Lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, persona iesniedz VAAD iesniegumu, apliecību, apmācību veicēja izziņu par šo noteikumu 25. punktā minētā apmācību kursa apguvi un fotogrāfiju. VAAD pagarina apliecības derīguma termiņu, pamatojoties uz iesniegumā un izziņā norādīto informāciju. Izziņa nav nepieciešama, ja VAAD apliecības derīguma termiņu pagarina pie tā apmācību veicēja, pie kura ir apgūta apmācību programma.

Ja persona gada laikā pēc izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām nav to pagarinājusi atbilstoši noteikumu prasībām, jaunu apliecību tā iegūst tikai pēc tam, kad noklausījusies apmācību kursu par jaunumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu par pamatapmācības programmu.   

Apliecības, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi", ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām, pēc tam persona atjauno zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pamatapmācības un zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai

(30 stundas*: 27 stundas apmācības, 3 stundas eksāmens, zināšanu atjaunošana – 6 stundas)
 

 Mācību tēma  Pamatapamācība   (stundu skaits) Zināšanu atjaunošana (stundu skaits)
1. Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai  0,5  
2. Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.
Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā. Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā.
Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.
Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi.
Augu aizsardzības līdzekļu marķējums.
Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.
Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi
 2,0  
3. Grozījumi normatīvajos aktos.   0,5
4. Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.   0,5
5. Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.   0,5
6. Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi (piemēram, pēc ķīmiskā sastāva, iedarbības veida, kaitīgā organisma, preparatīvās formas).  1,0  
7. Karantīnas un nekarantīnas organismi.  1,0  
8. Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes.  3,5 0,5
9. Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes  3,5 0,5
10. Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums.  3,0 0,5
11. Integrētā augu aizsardzība.  2,0
 
 
 
 
 
11.1. profilakse.
11.2. augu aizsardzības līdzekļi. Lēmuma pieņemšana par to lietošanu. Salīdzinošais novērtējums.
12. Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes. 2,0 2,0
13. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks. 2,0  
13.1. risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā).
13.2. risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai).
14. Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība 0,5  
15. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana 0,5 0,5
16. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem 1,0 0,5
17. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija 2,0  
18. Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas) 0,5