Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai persona varētu veikt darbības ar pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem (pārdot, pirkt, lietot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī konsultēt pircējus), tai ir jāapgūst attiecīga mācību programma, sekmīgi jānokārto rakstveida pārbaudījums un jāsaņem atbilstoša apliecība:

 • profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
 • augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
 • augu aizsardzības konsultanta apliecība;
 • augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja apliecība.

Apmācības organizē komersanti, kas saņēmuši atļaujas veikt apmācības augu aizsardzības jomā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ja apliecības izsniegšana notiek pie apmācību veicēja, persona iesniedz:
  • aizpildītu veidlapu "Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā";
  • fotogrāfiju 3x4 cm.
  Ja apliecības izsniegšana notiek Valsts augu aizsardzības dienestā pēc apmācībām, persona iesniedz:
  • aizpildītu veidlapu "Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā";
  • fotogrāfiju 3x4 cm;
  • apmācību veicēja izsniegtu izziņu par attiecīgā apmācību kursa noklausīšanos.
  Ja apliecības izsniegšana notiek Valsts augu aizsardzības dienestā bez apmācībām, persona iesniedz:
  • aizpildītu veidlapu "Iesniegums apliecības saņemšanai augu aizsardzības jomā";
  • fotogrāfiju 3x4 cm;
  • izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina, ka pretendentam ir atbilstoša izglītība apliecības saņemšanai bez apmācībām.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu (pārbaudījumu un apliecību) jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 99. un 100.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • organizē zināšanu pārbaudījumus (ar apmācībām vai bez tām) un izsniedz apliecības darbībām ar augu aizsardzības līdzekļiem;
  • pieņem lēmumu par apliecības neizsniegšanu, ja persona nav sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu.
  Klients ierodas pie apmācību veicēja, Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā, kārto rakstveida pārbaudījumu un saņem apliecību vai lēmumu par apliecības neizsniegšanu

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu