Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijā vai tajā esošajā aizsargājamā zonā drīkst ievest vai pārvietot izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzētus kaitīgos organismus, augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja ir saņemta attiecīga atļauja.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dieensta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti:
  1. Aizpildīta iesnieguma veidlapa.
  2. Izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izcelsmes vietu apliecinoša dokumenta kopija.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • novērtē kaitīgā organisma izplatības risku un pieņem lēmumu par atbilstošu fitosanitāro pasākumu piemērošanu;
  • kad persona izpildījusi fitosanitāros pasākumus, pārbauda telpu un iekārtu atbilstību noteiktajiem fitosanitārajiem pasākumiem, kā arī personāla zinātnisko un tehnisko kvalifikāciju;
  • pēc pārbaužu veikšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzētu kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai vai pārvietošanai, nosakot izmēģinājumu veikšanai nepieciešamo materiāla daudzumu.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā 24,19 EUR (par vienu objektu) saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 16.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu un atļauju uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un atļauju

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ilva Neparte

Kaitīgo organismu ierobežošanas darba grupas vadītāja
ilva.neparte [at] vaad.gov.lv