Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijā drīkst ražot, iepakot, ievest un tirgot tikai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus un substrātus (izņemot mēslošanas līdzekļus, kuriem ir EK marķējums saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 prasībām, CE zīme saskaņā ar regulas Nr.2019/1009 prasībām un saskaņā ar regulas Nr.2019/515 prasībām savstarpēji atzītos mēslošanas līdzekļus un substrātus).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Nepieciešamie dokumenti:
  • ražotājs vai ievedējs iesniedz akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu (Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī ražotam mēslošanas līdzeklim un substrātam drīkst iesniegt ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu), savukārt par bioloģiski aktīviem savienojumiem augu augšanas veicinātāju sastāvā un dzīvotspējīgiem mikroorganismiem mikrobioloģisko preparātu sastāvā drīkst iesniegt testēšanas pārskatu, kuru izsniegusi zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrēta zinātniskā institūcija; reģistrācijai iesniegtais testēšanas pārskats nedrīkst būt vecāks par 12 mēnešiem
  • iepakotājs iesniedz mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrācijas apliecības kopiju
  • Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 21.4.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošas zinātniskās institūcijas izsniegts atzinums par to, ka augu augšanas veicinātājs vai mikrobioloģiskais preparāts devis pozitīvu mēslošanas līdzekļa efektivitātes rezultātu; atzinumā norāda kultūraugu, kas izmantots izmēģinājumā
  • etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta teksts ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 52.punktu – mēslošanas līdzeklim (izņemot mikrobioloģisko preparātu), 53.punktu – mikrobioloģiskajam preparātam un 54.punktu – substrātam
  • testēšanas pārskats (kopija) par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28%
  • drošības datu lapa, ja tāda paredzēta
  • plānoto tirdzniecības vietu saraksts
  • informācija par piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru un norādi uz kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija, ka mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas Nr.1069/2009 prasībām, ja mēslošanas līdzeklis vai substrāts satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam
  • ražotāja rakstiska atļauja pārpakot mikrobioloģisko preparātu, ja to ir paredzēts darīt
  • sertifikāts, ko izsniegusi normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktā kontroles institūcija un kas apliecina mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja mēslošanas līdzekļa etiķetē, marķējumā un pavaddokumentā paredzēts lietot norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība"

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā;
  • izsniedz reģistrācijas apliecību.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumu Nr.83 “Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību” 2.punktu.

  Valsts nodevas apmērs:
  • par D, E, G vai H identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa reģistrāciju 71,14 EUR;
  • par A, B, C, F vai K identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju 142,29 EUR;
  • par I identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) reģistrāciju 284,57 EUR;
  • par J identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa reģistrāciju 142,29 EUR.

  Valsts nodeva nav jāmaksā par citā grupā reģistrēta mēslošanas līdzekļa pārreģistrāciju J identifikācijas grupā.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.,
  norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: Par NPK 6-10-20 reģistrāciju

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Dainis Levans

Vecākais inspektors
dainis.levans [at] vaad.gov.lv