Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Koksnes iepakojamam materiālam, kuru izmanto dažādu kravu pārvietošanai, jābūt apstrādātam un marķētam saskaņā ar starptautiskā standarta ISPM 15 prasībām. Ja noteiktās prasības netiek izpildītas, valstī var tikt ievesti bīstami kaitīgie organismi, radot apdraudējumu Latvijas mežsaimniecībai un videi. Tāpēc no riska valstīm (ASV, Ķīnas, Dienvidkorejas, Taivānas) ievedot Latvijā kravas, kuru transportēšanai tiek izmantots koksnes iepakojamais materiāls, jāveic koksnes iepakojamā materiāla kontrole. To veic robežkontroles punktos, bet gadījumos, kad kravu Latvijā ieved caur citu Eiropas Savienības dalībvalsti, kurā koksnes iepakojamā materiāla kontrole nav veikta, kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta pieteikumu uz Valsts augu aizsardzības dienesta attiecīgās reģionālās nodaļas e-pasta adresi.
  • Pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

  Iesniedzamie dokumenti:
  • veidlapa “Pieteikums par kontroles veikšanu no riska valstīm ievestam koksnes iepakojamam materiālam, kas pakļauts muitas kontrolei”;
  • kravas pavaddokumentu kopijas.

  Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālā nodaļa:
  • izskata klienta pieteikumu par koksnes iepakojamā materiāla kontroles veikšanu;
  • pieņem lēmumu par pārbaudes neveikšanu vai veikšanu;
  • ja pieņem lēmumu par pārbaudes veikšanu:
  - vienojas ar klientu par pārbaudes vietu (kas var būt tikai muitas kontroles punkts / muitas noliktava) un laiku;
  - veic koksnes iepakojamā materiāla pārbaudi un sastāda pārbaudes aktu.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  E-pasts
  • Lēmumu par pārbaudes neveikšanu vai veikšanu klients saņem uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi

  Klātiene
  • Ja pieņemts lēmums par pārbaudes veikšanu, Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors:
  - veic koksnes iepakojamā materiāla pārbaudi klienta norādītajā adresē (muitas kontroles punktā / muitas noliktavā)
  - pēc pārbaudes veikšanas nosūta klientam pārbaudes aktu (elektroniskā formā) uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi vai izsniedz pārbaudes aktu papīra formā

  Darbību saskaņošana ar muitas kontroles punktu saistībā ar muitas nodrošinājuma noņemšanu
  1. Kravai atrodoties atzītā saņēmēja atļaujā norādītajā vietā, muitas nodrošinājuma noņemšana ar muitas kontroles punktu nav jāsaskaņo.
  2. Parastajā gadījumā muitas nodrošinājuma noņemšana jāsaskaņo ar muitas kontroles punktu, iesniedzot pieteikumu, kurā norāda procedūras veikšanas laiku un vietu.
  Pieteikumu var iesniegt:
  - VID EDS (https://eds.vid.gov.lv/login/) vai
  - nosūtot uz e-pasta adresi MKP.0207@vid.gov.lv (pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu).
  Valsts ieņēmumu dienesta sagatavoto informāciju “Preču uzrādīšana muitai” skatīt sadaļā “Dokumenti un veidlapas”.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ilze Klauža

Vecākā inspektore
ilze.klauza [at] vaad.gov.lv