Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pirmseksporta sertifikāts nepieciešams, ja augus vai augu produktus paredzēts eksportēt uz valsti ārpus Eiropas Savienības (ES), un eksports notiks nevis no Latvijas, bet no citas ES dalībvalsts. Latvijā izsniegts pirmseksporta sertifikāts apliecina, ka augi vai augu produkti Latvijā ir pārbaudīti atbilstoši ārpus ES esošās saņēmējvalsts prasībām. Pamatojoties uz Latvijā izsniegto pirmseksporta sertifikātu, citā ES dalībvalstī var izsniegt fitosanitāro sertifikātu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pārbauda augu produkciju (nepieciešamības gadījumā ņem paraugu un veic laboratoriskās analīzes);
  • izsniedz personai pirmseksporta sertifikātu.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 12.1.apakšpunktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene
  • Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors pārbauda klienta deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus un izsniedz pirmseksporta sertifikātu

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ilva Neparte

Kaitīgo organismu ierobežošanas darba grupas vadītāja
ilva.neparte [at] vaad.gov.lv