Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Augu aizsardzības līdzekļus drīkst laist tirgū augu aizsardzības līdzekļu izplatītājs – komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai. Ir šādi licenču veidi: • pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai; • trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai. Licence nepieciešama katrai augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vai uzglabāšanas vietai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klients iesniedz aizpildītu veidlapu “Iesniegums par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālās atļaujas (licences) saņemšanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu”.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumu Nr.682 “Noteikumi par speciālajām atļaujām (licencēm) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai” 21.punktu.

  Valsts nodevas apmērs (par katru izplatīšanas vietu):
  • par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai 142,29 EUR;
  • par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai 71,14 EUR;
  • par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju 7,11 EUR.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV85TREL1060160929900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.2.9.9.
  Mērķis: Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pirmās, otrās un trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
  vai
  Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu trešās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai
  vai
  Par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pārbauda augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības vai uzglabāšanas vietu;
  • pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un izsniedz speciālo atļauju (licenci);
  vai
  • pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju, izsniedzot to ar iepriekšējo reģistrācijas numuru, ja mainās:
  - licencē norādītā informācija (komersanta nosaukums vai adrese, izplatīšanas vietas nosaukums vai adrese);
  - licences veids (klase);
  - izplatīšanas veids (uzglabāšana vai tirdzniecība);
  vai
  • pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu