Profesionālais pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs ir persona, kura savā profesionālajā darbībā lieto pirmās vai otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus (AAL) vai izsmidzina AAL no gaisa.

Profesionālā AAL lietotāja apliecību darbībām ar pirmās reģistrācijas klases AAL Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) izsniedz šādos gadījumos:

  1. Ja lietotājam nav augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, ir  jāapgūst apmācību programma. Šajā gadījumā personai jāpiesakās pie apmācību veicēja, kuru saraksts tiek publicēts VAAD tīmekļvietnē.  Izdevumus, kas saistīti ar apmācībām, sedz apmācāmā persona. Apmācību veicējs nosaka kārtību, kādā veicama samaksa par apmācību, kā arī tās apmēru.
  2. Ja lietotājam ir augstākā vai vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā, apmācības nav obligātas. Šajā gadījumā jānokārto zināšanu pārbaudes tests VAAD. Šajā gadījumā persona iesniedz iesniegumu (skatīt pielikumu) jebkurā sev izdevīgā VAAD reģionālajā struktūrvienībā vai VAAD administrācijā Rīgā, Lielvārdes ielā 36. Iesniegumam jāpievieno fotogrāfija (3x4 cm) un izglītības dokumenta kopija. VAAD informē par pārbaudījuma laiku un vietu.

Pēc apmācību kursa pabeigšanas persona VAAD iesniedz  iesniegumu, kā arī fotogrāfiju (3x4 cm) un izziņu par apmācību programmas apguvi, kurā norādīts apmācību veicēja nosaukums, personas vārds, uzvārds un personas kods, informācija par apgūto apmācību programmu, izziņas izsniegšanas datums un izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts.

Ja lietotājs ir izgājis apmācību, tad VAAD sadarbībā ar apmācību veicēju organizē pārbaudījumu. Pārbaudījums notiek pie apmācību veicēja pēdējā mācību dienā.

Pārbaudījums notiek rakstveidā. Pārbaudījumu novērtē VAAD direktora apstiprināta komisija. VAAD izsniedz apliecību, ja pārbaudījums ir sekmīgi nokārtots. Par sekmīgi nokārtotu uzskata pārbaudījumu, kurā persona ir pareizi atbildējusi vismaz 90 procentos uzdoto jautājumu.

Izdevumus par pārbaudījuma veikšanu un apliecības saņemšanu persona sedz saskaņā ar VAAD maksas pakalpojumu cenrādi.

Profesionālā AAL lietotāja apliecības pirmās reģistrācijas klases AAL lietošanai derīguma termiņš ir pieci gadi.

Persona, kura saņēmusi profesionālā AAL lietotāja apliecību pirmās reģistrācijas klases AAL lietošanai, automātiski uz pieciem gadiem iegūst AAL pārdevēja statusu un AAL lietošanas operatora statusu.

Lai pagarinātu apliecības derīguma termiņu, persona iesniedz VAAD iesniegumu, apliecību, apmācību veicēja izziņu par šo noteikumu 25. punktā minētā apmācību kursa apguvi un fotogrāfiju. VAAD pagarina apliecības derīguma termiņu, pamatojoties uz iesniegumā un izziņā norādīto informāciju. Izziņa nav nepieciešama, ja VAAD apliecības derīguma termiņu pagarina pie tā apmācību veicēja, pie kura ir apgūta apmācību programma.

Ja persona gada laikā pēc izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām nav to pagarinājusi atbilstoši noteikumu prasībām, jaunu apliecību tā iegūst tikai pēc tam, kad noklausījusies apmācību kursu par jaunumiem normatīvajos aktos augu aizsardzības jomā un sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu par pamatapmācības programmu.  

Apliecības, kas izsniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi", ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām, pēc tam persona atjauno zināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pamatapmācības un zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai

(18 stundas*: 12 stundas teorija, 4 stundas prakse, 2 stundas eksāmens, zināšanu atjaunošana – 6 stundas) 

Mācību tēma Pamatapmācība (stundu skaits) Zināšanu atjaunošana (stundu skaits)
1. Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai 0,5  

2. Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas dokumentēšana. Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.

Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā.

Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.

Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi.

Augu aizsardzības līdzekļu marķējums.

Administratīvo pārkāpumu kodekss.

Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi

1,5  
3. Grozījumi normatīvajos aktos    0,5
4. Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā    0,5
5. Karantīnas un nekarantīnas organismi  1,0  1,0
6. Fumigācijas pamati
 4,0
 
6.1. kas ir fumiganti – atšķirības no pārējiem preparātiem. Fizikālās un ķīmiskās īpašības. Letālās devas (LD). Rezistence  
6.2. izvēles principi, to ietekmējošie faktori. Difūzija (deva, koncentrācija, pārnesējvielas)  
6.3. koncentrācijas noteikšanas metodes, raksturojums (halogēna lampa, interferometra gāzes analizatori, Drēgera, Auera gāzes analizatori/caurulītes, sensora gāzes analizatori)  
6.4. tehniskas ierīces, ko lieto fumigācijas laikā. Fumigācijas telpas. Apstrādājamais objekts, produkcija (atliekvielas). Noliktavas, elevatori, dzirnavas, graudi, kuģi, transportlīdzekļi  0,5
6.5. degazācija (objekti – kuģi, telpas, siltumnīcas). Preparāta savākšana  
6.6. alternatīvās apstrādes metodes (piemēram, vakuumapstrāde, karstumapstrāde)  1,0
7. Darba aizsardzība  2,5  1,0
7.1. augu aizsardzības līdzekļi un to ietekme uz veselību. Individuālie aizsardzības līdzekļi (t.sk. elpošanas ceļu un sejas aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs)
7.2. drošības prasības, organizējot darbus ar augu aizsardzības līdzekļiem (t.sk. uzglabāšana, transportēšana, sagatavošanas, pirmapstrādes darbi)
7.3. darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem (t.sk. drošas darba metodes)
8. Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks 1,0 0,5
8.1. risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā)
8.2. risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai)
9. Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība  0,5   0,5
10. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana   0,5   0,5
11. Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)   0,5  
12. Praktiska nodarbība fumigācijā  4,0