Statuss:
Noslēdzies
ESF logo

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

2019. gada 15. augustā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) un Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - VAAD) noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.1.2/18/I/045 „Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (turpmāk - Projekts) īstenošanu.

Projekts tiek realizēts saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk — MK) 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 534 ”Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem”.

Projekta mērķis ir paaugstināt Valsts augu aizsardzības dienesta pārvaldībā esošās administratīvās ēkas Lielvārdes ielā 36, Rīgā, energoefektivitāti, veicot norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumus:

 • ārsienu papildu siltināšanu,
 • logu sānu malu siltināšanu,
 • pamatu/cokola daļas papildu siltināšanu,
 • logu un ārdurvju nomaiņu,
 • apkures sistēmas modernizāciju,
 • siltummezgla modernizāciju,
 • ēkas restaurācijas un iekšējās apdares darbus.

Tā ir administratīvā ēka, kurā izvietoti VAAD nozaru departamenti, Agroķīmijas laboratorija, vadības personāls. Nosiltinot šo ēku, tiks palielināta ēkas energoefektivitāte, kas būtiski samazinās izmaksas par ēkas apkuri un ļaus ietaupīt valsts budžeta līdzekļus.

Ēka ir Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) īpašumā un nodota VAAD beztermiņa pārvaldīšanā. VAAD ir ZM tiešajā pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 263583,87 eiro. Projekts tiks īstenots, piesaistot publisko finansējumu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 85% jeb 224046,29 eiro apmērā un valsts budžeta finansējumu – 15% jeb 39537,58 eiro apmērā.

REALIZĒJOT PROJEKTU, PLĀNOTS:

 • siltumenerģijas gada patēriņa samazinājums 116,13 MWh;
 • siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc Projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta tehniskajā dokumentācija paredzētajiem būvdarbiem 52,14 kWh/m2;
 • aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums 24,24 CO2 ekvivalenta tonnas gadā;
 • publiskā finansējuma apmērs attiecināmajām izmaksām uz vienu ēkas kopējās platības kvadrātmetru 163,70 eiro.

Projekta plānotais beigu termiņš – 2020. gada III ceturksnis.

Projekta mērķa sasniegšanai ir realizēta iepirkuma procedūra – atklāts konkurss “Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi”, id.nr. VAAD/2019/19 būvdarbu veikšanai.

Iepirkumā piedalījās 4 pretendenti:

 • SIA “NEJSS”;
 • SIA “VB”;
 • SIA “PRO DEV”;
 • Pilnsabiedrība "VT KUUM"”.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma komisija piešķīra SIA “NEJSS”. Līguma summa, par kādu 2020. gada 27. janvārī noslēgts līgums, – 187126,04 eiro bez PVN.

Saskaņā ar līgumu, kas 2020. gada 27. janvārī noslēgts ar SIA “NEJSS”, 2020. gada 14. februārī uzsākti būvdarbi.

2020. gada 3. februārī noslēgts līgums ar SIA “Roga M” par būvuzraudzību.

2020. gada 3. februārī noslēgts līgums ar SIA “Arhigram” par autoruzraudzību.

Laika periodā no 2020. gada 14. februāra līdz 31. martam veikta cokola siltināšana, uzsākti fasādes siltināšanas darbi.

Laika periodā no 2020. gada 1.aprīļa līdz 30. jūnijam veikti šādi būvdarbi:

 • nomainīti logi un ārdurvis;
 • nomainītas iekšējās un ārējās palodzes;
 • veikta iekšējo un ārējo logu aiļu apdare ar krāsojumu;
 • uzlikta fasādes siltumizolācija ar armējošu javas kārtas uzklāšanu;
 • veikta esošās apkures sistēmas demontāža.

2020. gada 14. augustā ar SIA "Nejss" parakstīta vienošanās Nr. 10-6.1./18-2 “Par grozījumiem 27.01.2020. līgumā Nr.10-6.1/18” par termiņa pagarināšanu līdz 14. oktobrim.

2020. gada 21. augustā no Rīgas pilsētas būvvaldes saņemta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 2020. gada 20. jūlija vienkāršotās būvniecības iecerē Nr. BIS-BV-3.3-2020-1499 (BV-20-20526-sd) (Siltummezgla pilnveidošana).

2020. gada 21. augustā no Rīgas pilsētas būvvaldes saņemta atzīme par būvniecības ieceres akceptu 2020. gada 20. jūlija vienkāršotās būvniecības iecerē Nr. BIS-BV-3.3-2020-1501 (BV-20-20528-sd) (Apkures sistēmas pilnveidošana).

Pamatojoties uz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu apkures sistēmas atjaunošanai un siltummezgla atjaunošanai atteikumu, Valsts augu aizsardzības dienests 2020. gada 2. septembrī SIA “Nejss” lūdza uz laika periodu līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu apkures sistēmas atjaunošanai un siltummezgla atjaunošanai saņemšanas brīdim pārtraukt būvdarbus, jo šis periods uzskatāms par būvdarbu veikšanas laikā radušos šķērsli, kuru būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt.

Valsts augu aizsardzības dienests informēja, ka periods no 2020. gada 3. septembra līdz brīdim, kad tiks saņemti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi apkures sistēmas atjaunošanai un siltummezgla atjaunošanai, netiks ietverts būvdarbu izpildes termiņā.

2020. gada 30. septembrī no Rīgas pilsētas būvvaldes saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 2020. gada 21. augusta vienkāršotās būvniecības iecerē Nr. BIS-BV-3.3-2020-1499 (BV-20-17479-nd) (Siltummezgla pilnveidošana).

2020. gada 1. oktobrī no Rīgas pilsētas būvvaldes saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 2020. gada 21. augusta vienkāršotās būvniecības iecerē Nr. BIS-BV-3.3-2020-1501 (BV-20-17494-nd) (Apkures sistēmas pilnveidošana).

2020. gada 1. oktobrī ar SIA "Nejss" parakstīta vienošanās Nr. 10-6.1/18-3, kurā veikti grozījumi līgumā, papildinot līgumu ar 1.1. pielikumu “Materiālu nomaiņas, izslēgto - ieslēgto darbu tāme Nr.1”, izslēdzot būvdarbus, kas sākotnēji tika iekļauti būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms samazināms sakarā ar nepilnībām projektā, kā arī nosakot materiālu nomaiņu ar citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem un papildu darbus.

Būvdarbu pārtrauktais laiks no 2020. gada 3. septembra līdz 1. oktobrim tiek pārcelts no 2020. gada 2. oktobra līdz 30. oktobrim.

2020. gada 12. oktobrī Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegta Ēkas fasādes apliecinājuma karte II, informējot par pabeigtiem būvdarbiem un iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju.  26. oktobrī Rīgas pilsētas būvvalde apsekoja objektu, konstatējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši vienkāršotas fasādes atjaunošanas izstrādātajai ieceres dokumentācijai. 29. oktobrī akceptēta atzīme par būvdarbu pabeigšanu.

2020. gada 30. oktobrī sagatavots būvdarbu sākotnējais nodošanas–pieņemšanas akts, kurā būvuzņēmējs nodod, bet pasūtītājs pieņem šādus Valsts augu aizsardzības dienesta administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus Lielvārdes ielā 36, Rīgā:

 • saskaņā ar Ēkas fasādes apliecinājuma karti;
 • saskaņā ar Apliecinājuma karti inženierbūvei (Siltummezgla pilnveidošana)
 • saskaņā ar Apliecinājuma karti inženierbūvei (Apkures sistēmas pilnveidošana).

Ar šo aktu SIA “Nejss” apliecināja, ka būvvaldē iesniegti nepieciešamie dokumenti, kas apliecina būvdarbu pabeigšanu.

2020. gada 1. decembrī no Rīgas pilsētas būvvaldes saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu 30. septembrī vienkāršotās būvniecības iecerē Nr. BIS-BV-3.3-2020-1499 (BV-20-20910-nd) par siltummezgla pilnveidošanu. 30. novembrī objekts apsekots un konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

2020. gada 9. decembrī no Rīgas pilsētas būvvaldes saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu 1. novembrī vienkāršotās būvniecības iecerē Nr.BIS-BV-3.3-2020-1501 (BV-20-21007-nd) par apkures sistēmas atjaunošanu. 16. novembrī objekts apsekots un konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

2020. gada 9. decembrī ADB “Gjensidige” izsniedza būvniecības garantiju apdrošināšanas polisi Nr.GJELV1228650 par garantijas perioda garantiju. Būvdarbu garantijas periods ir no 2020. gada 10. decembra līdz 2025. gada 30. novembrim.

Informācija atjaunota 10.12.2020.