Statuss:
Noslēdzies
Twinning logo

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) - partnerībā ar Vācijas Federālo Pārtikas un lauksaimniecības ministriju un Lietuvas Lauksaimniecības ministrijas Valsts augu dienestu - šā gada martā Ukrainā uzsācis īstenot mērķsadarbības jeb Twinning projektu „Ukrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselības jomā tuvināšana ES tiesību aktiem un ar to saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana”.

Projekta mērķis ir stiprināt Ukrainas normatīvo bāzi un pareizu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzraudzības procesuālo regulējumu, kā arī stiprināt Ukrainas Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības dienesta inspekcijas un laboratoriju darbību, pietuvinot to ES standartiem.

Projektā vienlaikus tiek īstenotas trīs tā sastāvdaļas:

  • Ukrainas tiesību aktu saskaņošana ar ES acquis communautaire jeb Kopienas tiesību kopumu augu aizsardzības līdzekļiem un to atliekām;
  • inspekcijas organizatoriskā un darbības novērtēšana, sniedzot ieteikumus inspekcijas optimizācijai un nepieciešamajām turpmākajām darbībām ISO 17020 akreditācijas iegūšanai;
  • laboratoriju organizatoriskā un darbības novērtēšana, sniedzot ieteikumus laboratoriju optimizēšanai un attīstībai, kā arī sniedzot ieteikumus jaunu laboratoriju iekārtu un nepieciešamo palīgmateriālu iegādei.

Projekta ilgums ir 21 mēnesis, un kopējais šim projektam paredzētais ES finansējums ir divi miljoni eiro. Projekta īstenošanas gaitā paredzēts sasniegt šādus rezultātus:

  • izstrādāt vismaz četrus Ukrainas augu aizsardzības normatīvo aktu projektus;
  • izvērtēt un uzlabot esošās, ja nepieciešams, izstrādāt jaunas procedūras augu aizsardzības līdzekļu kontrolei un uzraudzībai un nelegālo augu aizsardzības līdzekļu ierobežošanai;
  • izveidot mācību materiālus par augu aizsardzības līdzekļu kontroli un uzraudzību un nelegālo augu aizsardzības līdzekļu ierobežošanu;
  • jauno procedūru ieviešanai apmācīt vismaz 100 Ukrainas reģionālos inspektorus, kuri pēc projekta realizācijas spējīgi zināšanas nodot tālāk;
  • veikt informēšanas kampaņu par nelegālo augu aizsardzības līdzekļu lietošanas kaitīgumu;
  • izstrādāt Nacionālo rīcības plānu ilgtspējīgai augu aizsardzības līdzekļu lietošanai un pesticīdu monitoringa plānu;
  • izstrādāt piecu Ukrainas laboratoriju modernizācijas plānu un sniegt priekšlikumus aprīkojuma iegādei. Apmācīt vismaz 25 laboratorijas speciālistus jauno standarta analīžu metožu pielietošanai.

VAAD šo projektu realizē vecākā projekta partnera statusā, tas nozīmē projekta koordināciju un vadību. Savukārt VAAD speciālisti piedalās visu projekta sastāvdaļu ieviešanā kā eksperti.

“Latvijas uzvara projektu konkursā apliecina, ka Latvija ir spējīga konkurēt ar citām ES dalībvalstīm, jo mūsu eksperti ir profesionāli un viņu zināšanas ir gana plašas, lai sniegtu palīdzību situācijas uzlabošanai citā valstī. Projekta īstenošana ir vērtīga pieredze gan VAAD, gan Latvijai kopumā, jo tādējādi tiek iegūta starptautiska atzinība un novērtējums. Projekta īstenošanas laikā tiek organizētas pieredzes apmaiņas vizītes, kurās Ukrainas augu aizsardzības un augu veselības jomas darbinieki iepazīstas ar Latvijas, Vācijas un Lietuvas augu aizsardzības un augu veselības jomu, kā arī tiek nodibināti vērtīgi kontakti,” norāda VAAD direktore Kristīne Lifānova.
 

Projekta Facebook lapa.