Bankas rekvizīti
Saņēmēja nosaukums: Valsts augu aizsardzības dienests
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000042982
Bankas konts: LV47TREL2160320005000
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22

Rekvizīti valsts nodevu samaksai
Saņēmēja nosaukums: Valsts kase
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000050138
Bankas konts: LV37TREL1060160919900
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.