Normatīvais regulējums:

Augu veselības regula

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK

 

Saistītie normatīvie akti:

 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2313 (2017. gada 13. decembris), ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā 
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/2018 (2018. gada 18. decembris), ar ko nosaka īpašus noteikumus par procedūru, kas jāievēro, lai veiktu riska novērtējumu augsta riska augiem, augu produktiem un citiem objektiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 1. punkta nozīmē
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/2019 (2018. gada 18. decembris), ar ko izveido provizorisku sarakstu ar augsta riska augiem, augu produktiem vai citiem objektiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta nozīmē un sarakstu ar augiem, kuru ievešanai Savienībā fitosanitārie sertifikāti nav nepieciešami, minētās regulas 73. panta nozīmē
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/827 (2019. gada 13. marts) par kritērijiem, kas profesionālajiem operatoriem jāizpilda, lai atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 89. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, un par procedūrām, ar kurām nodrošina šo kritēriju izpildi
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/829 (2019. gada 14. marts), ar ko, atļaujot dalībvalstīm oficiālas testēšanas, zinātnes vai izglītības mērķu, izmēģinājumu, šķirņu veidošanas vai selekcijas sakarā paredzēt pagaidu atkāpes, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/1702 (2019. gada 1. augusts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031, izveidojot prioritāro kaitīgo organismu sarakstu
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019

Oficiālo kontroļu regula

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/625

 

Grozīta ar:

 • Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts). Skatīt: 32017R0625R(01)
 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/478 (2019. gada 14. janvāris). Skatīt: 32019R0478 

Saistītie normatīvie akti:

 • KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/631 (2018. gada 7. februāris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, izveidojot Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jomā
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/530 (2019. gada 27. marts), ar ko attiecībā uz kukaiņiem un ērcēm, nematodēm, baktērijām, sēnītēm un oomicētēm, vīrusiem, viroīdiem un fitoplazmām nozīmē Eiropas Savienības references laboratorijas augiem kaitīgo organismu jautājumos
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/66 (2019. gada 16. janvāris) par noteikumiem par vienotu praktisko kārtību, kādā veicamas oficiālās kontroles augiem, augu produktiem un citiem objektiem, lai pārbaudītu atbilstību minētajām precēm piemērojamajiem Savienības noteikumiem par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem 
 • KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/887 (2020. gada 26. jūnijs) ar ko attiecībā uz stādāmo augu pēcimporta kontrolpārbaudēm groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/66

Skaidrojoša informācija:

Plant health - rules for passengers 2019

Healthy plants are fundamental to a healthy environment, our enjoyment of nature, sustainable agriculture and food security. EU rules on plant health contribute to sustainable agricultural and horticultural production as well as the protection of public and private green spaces, forests and the natural landscape. They also aim to ensure safe trade, as well as to mitigate the impacts of climate change on the health of our crops. Under the EU Plant Health law, people travelling to the EU from third countries cannot introduce any plant or plant material into the EU unless it is accompanied by an official certificate from the plant health authority in its country of origin. The only exception to this rule are bananas, coconuts, dates, pineapples, and durians, as these fruit do not pose a risk.