Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pārskatījis reģistrāciju 11 glifosātu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem (AAL): “Barbarian Biograde360”, “Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian Super 360”, “Clinic Up”,  “Gallup Super 360”, “Glyphomax480”, “Landmaster 360 TF”, “Monosate G”, ”Ouragan System 4”, “Rosate TF”, “Taifun B, atsevišķiem AAL mainot reģistrācijas nosacījumus.

Veiktas šādas izmaiņas:

AAL marķējumā noteikti arī papildu ierobežojumi, kas apzīmēti ar:

  • “SPe 3 frāze”, kurā tiek norādīta aizsargjosla metros, kas jāievēro līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus;
  • “SPe 4 frāze”, kurā noteikts, ka, lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaistītus augus, AAL nedrīkst lietot uz necaurlaidīgām virsmām, piemēram, asfalta, cementa plāksnēm, bruģa un citās vietās ar augstu noteces risku, piemēram, industriālajās teritorijās.

Visus glifosātu saturošus AAL aizliegts lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas.

Šobrīd AAL sarakstā reģistrēti 25 glifosātu saturoši AAL, 21 no tiem ir 2. reģistrācijas klases AAL un četri ir 3. reģistrācijas klases AAL.

2022. gadā reģistrācija jāatjauno šādiem glifosātu saturošiem AAL: “Rodeo FL”, “Roundup Flex”, “Roundup PowerMax”, “Roundup Ultra”. Pēc reģistrācijas atjaunošanas paredzētas izmaiņas arī šo AAL lietošanā.

Glifosātu saturoši AAL ir vispārējas un sistēmas iedarbības herbicīdi, kurus lieto īsmūža, daudzgadīgo nezāļu un labību – sārņaugu – iznīcināšanai.

Visus glifosātu saturošus AAL pēc atļaujas atjaunošanas drīkst tirgot sešus mēnešus ar iepriekšējo marķējuma tekstu uz iepakojuma, bet tirgotājam obligāti jāizsniedz pircējam VAAD lēmuma kopija ar apstiprināto jauno AAL lietojumu. AAL lietotājam preparāti jālieto saskaņā ar lietojumu, kas apstiprināts, atļauju atjaunojot. Informācija par izmaiņām AAL lietojumā atrodama tīmekļvietnē: Augu aizsardzības līdzekļu saraksts pie AAL marķējumiem.

Dace Ūdre

Komunikācijas vadītāja
dace.udre [at] vaad.gov.lv