Augu kaitēkļi un slimības Jaunumi
Kartupeļi un virsraksta teksts

Pārtikas kartupeļu ievešanai no Polijas un Rumānijas noteiktas stingrākas prasības, nekā no citām Eiropas Savienības (ES) valstīm. Tas saistīts ar augu karantīnas organisma Clavibacter sepedonicus (kartupeļu gaišās gredzenpuves izraisītāja baktērija) plašu izplatību šājās valstīs. Lai nodrošinātu, ka ar izaudzētajiem pārtikas kartupeļiem slimība netiek izplatīta citās valstīs, noteiktas vairākas papildu prasības kartupeļu tirdzniecībai. Latvijā no Polijas un Rumānijas pārtikas kartupeļus drīkst ievest tikai tādā gadījumā, ja kartupeļi izaudzēti reģistrētā saimniecībā un tā ir atzīta par brīvu no augu karantīnas organisma Clavibacter sepedonicus vai kartupeļi laboratoriski testēti un nav konstatēts Clavibacter sepedonicus, un kartupeļiem ir pievienota augu pase.

Augu pase pārtikas kartupeļiem ir identiska augu pasei stādāmajam materiālam.

Augu pase ir dokuments (etiķetes formā), kas apliecina, ka augi ir audzēti saimniecībā, kura ir:

Augu pases formāts ir vienots visās ES dalībvalstīs (taisnstūra vai kvadrāta formas) un tajā ir norādīta noteikta informācija.

Augu pases piemērs pārtikas kartupeļiem no Polijas:

Burtu apzīmējums:

 

A – augu sugas botāniskais nosaukums

B – augu pases izdošanas valsts un reģistrācijas numurs Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā

C – augu pases numurs

D – augu izcelsmes valsts

Ja nav izpildītas šīs prasības, pārtikas kartupeļus no Polijas un Rumānijas Latvijā ievest un tirgot nedrīkst. Par prasību neizpildi Valsts augu aizsardzības dienests ir tiesīgs piemērot administratīvo sodu saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 23. panta 1. punktu.

Pamatojums: Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1194 (2022. gada 11. jūlijs) par Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018