Projektu aktualitātes
Projekta līderu kopbilde

Noslēdzies Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības Twinning projekts „Azerbaidžānas sanitāro un fitosanitāro pasākumu stiprināšana”, kuru īstenoja Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) partnerībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) un Lietuvas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Valsts augu dienestu (VATZUM).

Projekta galvenais uzdevums bija veicināt tirgū laistās pārtikas un barības nekaitīgumu un uzlabot eksporta iespējas, uzlabojot atbilstību sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem. Savukārt tā specifiskais mērķis bija stiprināt Azerbaidžānas Republikas Pārtikas nekaitīguma aģentūras spēju izstrādāt un īstenot tiesību aktus. Projekts norisinājās no 2020. gada 16. novembra līdz 2023. gada 15. februārim un tā ietvaros realizētas 85 misijas.

Projekta aktivitātes bija sadalītas četrās komponentēs.

Pirmās komponentes "Pārtikas drošības tiesību akti un to tālāka tuvināšana ES acquis" ietvaros tika  sagatavoti desmit pārtikas drošības tiesību aktu projekti, notika septiņi apmācību semināri, kuros apmācīti 199 Azerbaidžānas Republikas Pārtikas nekaitīguma aģentūras risku pārvaldības un juridiskās jomas darbinieki un inspektori, notikusi mācību vizīte Latvijā.

Otrās komponentes "Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija tirdzniecībai un kontroles sistēma" ietvaros  tika sagatavoti četri  tiesību aktu projekti, tostarp augu veselības likuma projekts. 2022. gada 24. maijā notika Augu veselības forums, kurā piedalījās Azerbaidžānas valsts iestāžu pārstāvji un citas ieinteresētas puses, un plašāka sabiedrība tika iepazīstināta ar gaidāmajām pārmaiņām augu veselības un aizsardzības sistēmās. Sagatavots ierosinājums augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai tirdzniecībai un kontroles sistēmas ieviešanai. Notika 11 apmācību semināri, kuros apmācīti 123 Azerbaidžānas Republikas Pārtikas nekaitīguma aģentūras  par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju atbildīgie darbinieki un inspektori, kā arī notika mācību vizīte Lietuvā.

Trešās komponentes “Atliekvielu uzraudzības programmu izstrāde, pamatojoties uz tiesību aktiem, kas izstrādāti saskaņā ar 1. un 2. komponentēm, izstrādātas atbilstošas laboratoriskās metodes un apmācīts personāls” ietvaros sagatavots nacionālais monitoringa plāns, kas atbilst ES normām par augu aizsardzības līdzekļu atliekām, smagajiem metāliem, mikotoksīniem un citām nevēlamām/aizliegtām vielām augļos un dārzeņos, un rekomendācijas tā ieviešanai, kā arī notika divi apmācību semināri, kuros apmācīti 30 Azerbaidžānas Republikas Pārtikas nekaitīguma aģentūras darbinieki, kuri atbildīgi par monitoringa plāna ieviešanu. Tika izstrādātas trīs jaunas metodes pesticīdu atlieku analīzei augu izcelsmes pārtikā un barībā. Lai uzlabotu Centrālās pārtikas nekaitīguma laboratorijas Baku un reģionālās laboratorijas Lankaranā kompetences un nodrošinātu modernizāciju atbilstoši ISO 17025 prasībām, divos apmācību semināros apmācīti 65 laboratoriju darbinieki, kā arī izskaidrota pesticīdu atlieku noteikšanas analītiskās metodes laboratoriju darbiniekiem un sniegtas rekomendācijas laboratoriju kapacitātes stiprināšanai Azerbaidžānas Republikas Pārtikas nekaitīguma aģentūras vadībai. Notikusi mācību vizīte Latvijā.

Ceturtās  komponentes “Priekšlikumi informācijas tehnoloģijās balstītai augu aizsardzības un fitosanitārās informācijas sistēmai” ietvaros tika sagatavots ierosinājums automatizētas pārtikas drošības informācijas sistēmas struktūrai un saturam.

Projekta noslēdzošā konference notika 2023. gada 9. februārī Baku.