Jaunumi
Apsnidzis lauks

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 834 “Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma” visā Latvijas teritorijā mēslošanas līdzekļus nedrīkst izkliedēt pa sasalušu, pārmitru vai ar sniegu klātu augsni:

  • sasalusi augsne - ja saskaņā ar LVĢMC datiem diennakts vidējā augsnes temperatūra 15 cm dziļumā ir 00C vai zemāka;
  • ar sniegu klāta augsne - ja lauks apsnidzis ar noturīgu sniega kārtu;
  • pārmitra augsne - ja uz lauka traktortehnikas rises dziļums pārsniedz 30 cm un to vienlaidus garums sasniedz 40 metrus.

Īpaši jutīgajās teritorijās papildus jāievēro arī mēslošanas līdzekļu lietošanas kalendārais aizlieguma periods - laikposmā no 5. novembra līdz 15. martam neizkliedē nekādu veidu kūtsmēslus, fermentācijas atliekas, kā arī slāpekli saturošos minerālmēslus.

Lietojot kūtsmēslus un fermentācijas atliekas, jāņem vērā, ka:

  • ar kūtsmēsliem un fermentācijas atliekām (digestātu) iestrādātais slāpekļa daudzums gadā nedrīkst pārsniegt 170 kg/ha;
  • pakaišu kūtsmēsli un digestāta cietā frakcija pēc izkliedēšanas jāiestrādā 24 stundu laikā, šķidrie kūtsmēsli, virca un digestāta šķidrā frakcija – 12 stundu laikā. Šķidros kūtsmēslus, digestāta šķidro frakciju un vircu neiestrādā, ja tos lieto kā papildmēslojumu.

Īpaši jutīgās teritorijas robežas ir Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežas, izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu, Krimuldas novada Lēdurgas pagastu, kā arī Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežu.

Jāņem vērā, ka, apsaimniekojot lauksaimniecībā izmantojamo zemi īpaši jutīgajās teritorijās, papildus jāievēro vēl citas prasības, jo te ir lielāks piesārņojuma risks.