Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls. Pārliecināties, vai ir pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls, iespējams Valsts augu aizsardzības dienesta uzturētajā “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāzē”. Tikai tajā gadījumā, ja pēc noteiktā aktualizācijas termiņa datu bāzē nav iekļauta informācija par pieejamām bioloģiskas izcelsmes sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiālu un attiecīgajai augu sugai nav piešķirta vispārējā atļauja, lauksaimnieks drīkst pieprasīt individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģetatīvās pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas Zemkopības ministrijas Koplietošanas portālā un iesniedz dokumentus.
  Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama ceļvežos “Kā lietot e-pakalpojumu vietni” un “E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis” (skat. sadaļu "Dokumenti un veidlapas").

  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti – aizpildīta iesnieguma veidlapa.
  Ja iesniegumā norādīts B, C vai D pamatojums, iesniegumam jāpievieno konkrēto apstākļu apraksts un tos apliecinošu dokumentu kopijas.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par individuālās atļaujas izsniegšanu konvencionālas izcelsmes sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

 2. Valsts nodevas samaksa
  • Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR (par katru iesniegumā norādīto šķirni) saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.251 “Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā” 2.1.apakšpunktu.
  • Ja izmanto e-pakalpojumu, valsts nodevu iespējams samaksāt tiešsaistē pieteikuma iesniegšanas laikā.
  • Ja ir nepieciešama individuālā atļauja sēklu maisījumam, kas gatavots atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem (sēklu saiņojums būs attiecīgi etiķetēts), tad valsts nodeva jāmaksā par vienu atļauju.
  • Ja plānots iegādāties sastāvdaļas sēklu maisījuma gatavošanai, tad individuālā atļauja nepieciešama katrai maisījuma sastāvdaļai un valsts nodeva jāmaksā par katru individuālo atļauju.
  • Ja sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāls paredzēts zinātniskiem mērķiem vai selekcijai (iesniegumā norādīts D pamatojums), valsts nodeva nav jāmaksā.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas Zemkopības ministrijas Koplietošanas portālā un saņem lēmumu

  E-pasts
  • Klients saņem lēmumu uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi

Maksājumi

Pozīcija Cena
Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi 7.11 EUR

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Uzziņas par pakalpojumu