Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ikviens lauksaimnieks ir ieinteresēts iegūt augstu un kvalitatīvu ražu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāveic pareiza, ekonomiski un agronomiski pamatota mēslošana, ko nav iespējams nodrošināt bez zināšanām par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem. Informāciju par agroķīmiskajiem rādītājiem var iegūt, piesakot laukus augšņu agroķīmiskajai izpētei. Augšņu agroķīmiskā izpēte ietver: • profesionālu augsnes paraugu ņemšanu atbilstoši sagatavotam plānam; • augsnes paraugu analīzi akreditētā laboratorijā; • augsnes agroķīmisko analīžu rezultātu datorizētu apstrādi un novērtējumu; • augšņu agroķīmiskās izpētes digitālās kartes un agroķīmiskās izpētes materiālu sagatavošanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pakalpojums
  • Klients dokumentus iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
  • Lai to varētu izdarīt, reģistrējas LAD Klientu reģistrā. Reģistrējoties par LAD klientu, pieeja EPS tiek piešķirta automātiski. Sīkāka informācija par nepieciešamajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību pieejama LAD tīmekļvietnē.
  • Ja klients jau ir reģistrēts LAD Klientu reģistrā, tad autorizējas LAD EPS un galvenās izvēlnes sadaļā "Valsts augu aizsardzības dienests” izvēlas pakalpojumu "Augšņu agroķīmiskā izpēte”.

  Informācija par e-pakalpojuma “Augšņu agroķīmiskā izpēte” pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama rokasgrāmatā (skat. sadaļu “Dokumenti un veidlapas”).

  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti:
  1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums augšņu agroķīmiskajai izpētei".
  2. Kartējamo platību zemes robežu plāns ar kadastra numuriem.
  3. Kartējamo platību iezīmēti lauku bloki ar lauku bloku numuriem (izmantojot e-pakalpojumu).

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izstrādā augsnes paraugu ņemšanas plānu;
  • ņem augsnes paraugus atbilstoši plānam;
  • veic augsnes paraugu analīzi laboratorijā;
  • veic augsnes agroķīmisko analīžu rezultātu datorizētu apstrādi un sagatavo novērtējumu;
  • sagatavo augšņu agroķīmiskās izpētes digitālo karti un noformē agroķīmiskās izpētes materiālus.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 26., 27., 28. un 29.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pakalpojums
  • Klients saņem izpētes rezultātus Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

  E-pasts
  • Klients saņem izpētes rezultātus uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi

  Pasts
  • Klients saņem izpētes rezultātus uz norādīto pasta adresi

Valsts augu aizsardzības dienesta rīcību var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Uzziņas par pakalpojumu