Ārlietu ministrijas grafiskais standarts uz vizualizētas ēkas fona

Valsts augu aizsardzības dienests sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” realizē Ārlietu ministrijas finansējuma (granta) projektu "Augu aizsardzības sistēmas un laboratorijas kapacitātes uzlabošana pārtikas eksporta veicināšanai Uzbekistānā" ar mērķi uzlabot Uzbekistānas augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu uzraudzības sistēmu un laboratorijas kapacitāti, jo īpaši augu aizsardzības līdzekļu atliekvielu noteikšanā un augsnes agroķīmiskās izpētes jomā.

Projekta ietvaros tiks uzsākts darbs pie Eiropas Savienības līmeņa augu aizsardzības līdzekļu reģistrēšanas un uzraudzības sistēmas izveides, lai nodrošinātu pārtikas drošību un atbilstību eksporta prasībām. Tiks prezentēta Eiropas Savienības, Latvijas un citu valstu labākā prakse augu aizsardzības sistēmas izveidei, kas nodrošina pārtikas drošību, cilvēku veselības un vides aizsardzības augstākos standartus, izvērtēta un paaugstināta Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūras kapacitāte veikt augu aizsardzības līdzekļu atliekvielu testēšanu, lietojot instrumentālās ķīmiskās metodes, kā arī kvalitātes sistēmas atbilstība standarta ISO/IEC 17025 prasībām. Atbilstoši izvērtējuma rezultātiem tiks izstrādāta un īstenota mācību programma gan Latvijā, gan Uzbekistānā. Rezultātā tiks panākta Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūras kapacitātes un zināšanu paaugstināšana, tālākie soļi augu aizsardzības sistēmas izveidei, ekspertu kvalifikācijas celšana un sagatavoti priekšnoteikumi laboratorijas akreditācijai un atzīšanai Eiropas Savienībā, kas ir svarīgs nosacījums eksporta veicināšanai.

Projekta aktivitātes:

1. aktivitāte – Uzbekistānas ekspertu vizīte un Latvijas sistēmas apskats

2. aktivitāte – Augu aizsardzības sistēmas uzbūve un pamatprincipi Latvijā un Eiropas Savienībā

3. aktivitāte – Lauksaimniecības kultūraugu integrētās augu aizsardzības principi

4. aktivitāte – Testēšanas laboratorijas kompetences prasības (resursiem, procesiem un pārvaldības sistēmai)

5. aktivitāte – Augsnes agroķīmisko īpašību datu bāzes

6. aktivitāte – Agroķīmisko analīžu rezultātu izmantošana

Projekts ilgums ir no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim. Projekta budžets ir 59 993,40 eiro, ko veido Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (grants) projektu īstenošanai.

Projekta aktualitātes:

Latvijas un Uzbekistānas ekspertu kopbilde
Latvijas un Uzbekistānas kolēģu kopējā bilde