Statuss:
Noslēdzies
ESF logo

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

2017. gada 30. novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija noslēdza Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr.5.4.2.2./17/I/002 īstenošanu.

Projekts tiks realizēts saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 859 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumiem”.

Projekta mērķis ir valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.

Projektu realizē Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija kopā ar sadarbības partneriem – Nacionālo botānisko dārzu, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Valsts vides dienestu, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD).

VAAD mērķis šajā projektā ir veicināt VAAD stratēģijā izvirzīto pasākumu izpildi augšņu agroķīmiskajai izpētei reprezentatīvajā kopā, augsnes minerālā slāpekļa noteikšanas tehniskajam nodrošinājumam un latvāņu izplatības noteikšanas tehniskajam nodrošinājumam. Iesaiste projektā sniedz iespēju VAAD deleģēto kontroles funkciju vides jomā izpildes kvalitātes un operativitātes palielināšanai, atjaunojot un modernizējot dienesta materiāli tehnisko bāzi.

Projekts atbilst Vides politikas pamatnostādnēm (VPP) 2014.-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 26. marta rīkojumu Nr.130), kuru 3. pielikuma 2.1. punktā, raksturojot esošo situāciju, secināts, ka “Paralēli vides monitoringa attīstībai ir arī jāveic vides kontroles tehniskās bāzes uzlabošana. Ņemot vērā arvien pieaugošās ES tiesību aktu prasības gan monitoringa izpildei un datu kvalitātei, gan vides aizsardzības prasību kontrolei, kā arī lai nodrošinātu ticamu vides stāvokļa novērtējumu un visas monitoringa un kontroles sistēmas uzlabošanu, regulāri nepieciešams pilnveidot un modernizēt tam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.”

Projekts tiks realizēts, izmantojot ES Kohēzijas fonda un valsts budžeta finanšu līdzekļus. Kopējās projekta izmaksas 7 069 787,87 eiro, no kuriem 84,09 % no attiecināmajiem izdevumiem ir Kohēzijas fonda finansējums, 11,72 % no attiecināmajiem izdevumiem ir valsts budžeta finansējums un 4,19 % ir privātais finansējums.

VAAD plānotais finansējums Deleģēto darbību īstenošanai ir 170 502 eiro, t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% no Līguma summas jeb 144 926,21 eiro Valsts budžeta līdzfinansējums ir 25 575,22 eiro.

Lai pildītu ES un Latvijas normatīvo aktu prasības un iegūtu kvalitatīvus un objektīvus augsnes monitoringa datus, viens no priekšnoteikumiem ir laboratorijas tehniskais aprīkojums, kuram jānodrošina paraugu testēšana atbilstoši standartiem, pietiekamā kapacitātē un savienojamībā ar datu bāzēm. Darbības ietvaros augsnes monitoringa vajadzībām tiks iegādātas divas laboratorijas iekārtas:

  • Duālais atomabsorbcijas spektrofotometrs ar liesmas degli, grafīta krāsni un automātisko padevi (taisnstūra palete) mikro un makroelementu noteikšanai augsnes paraugos;
  • Automatizētais segmentētas plūsmas analizators amonija jonu NH4 un nitrātjonu NO3 noteikšanai, izmantojot spektrofotometrisko detekciju augsnes paraugos – minerālā slāpekļa satura noteikšanai augsnē.

Monitoringa vajadzībām, Sosnovska latvāņa izplatības izmaiņu noteikšanai tiks iegādāti 15 planšetdatori ar ArcGIS programmatūru un ar ArcGIS server Enterprise Standart licenci.

Informācija par projekta aktivitātēm Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājaslapā.

VAAD līdzdalība šādos jautājumos:

  • augšņu agroķīmiskajai izpēte reprezentatīvajā kopā
  • augsnes minerālā slāpekļa monitoringa tehniskais nodrošinājums
  • latvāņu izplatības monitoringa tehniskais nodrošinājums

Agroķīmijas laboratorijai jaunas iekārtas (20.09.2018.)