Statuss:
Noslēdzies
Twinning projektu logo

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) ietvaros Latvijas Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), Igaunijas Lauksaimniecības un pārtikas pārvaldi (Agriculture and Food Board no 01.01.2021) un Zviedrijas Lauksaimniecības pārvaldi Gruzijā uzsācis īstenot mērķsadarbības jeb Twinning projektu “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā". Projekta saņēmējs ir Gruzijas Vides un lauksaimniecības ministrija un Nacionālā pārtikas aģentūra.

Twinning projektu galvenais uzdevums ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un veidojot sadarbību starp valstīm, apgūt funkcionējošu tirgus ekonomiku un veiksmīgi konkurēt ES tirgū, saglabājot patērētāju aizsardzību un sasniedzot augstus pārtikas nekaitīguma standartus. Savukārt specifiskais mērķis ir uzlabot kompetento iestāžu kapacitāti pārtikas nekaitīguma, veterinārās un fitosanitārās politikas jomā, lai īstenotu ES acquis

Projektā ir trīs komponentes – trīs galvenie sasniedzamie rezultāti:

  1. Stiprinātas Nacionālās pārtikas aģentūras administratīvās un darbības spējas, lai nodrošinātu efektīvu attiecīgo tiesību aktu tuvināšanu.
  2. Stiprinātas centrālā un reģionālā līmeņa institucionālās spējas nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, veterināros un fitosanitāros jautājumus un ievērot higiēnas un drošības standartus primārajā ražošanā.
  3. Atbalstīta tikko tuvināto pārtikas nekaitīguma, veterināro un fitosanitāro tiesību aktu ieviešana valstī.

Projekta ilgums ir 24 mēneši.

Budžets 1,45 milj. eiro.

Plašāka informācija par projekta gaitu - Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē.

Projekta pārstāvis Gruzijā:

Projekta aktualitātes:

 

Latvijas un Gruzijas ekspertu kopbilde