Vispārējā atļauja

Visām sugām, kurām piešķirta vispārējā atļauja, attiecīgajā gadā bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Sugām, kurām piešķirta vispārējā atļauja, netiek izsniegta individuālā atļauja.

Valsts nodeva par vispārējo atļauju nav jāmaksā.

Lēmums par vispārējās atļaujas piešķiršanu 2022. gadā

Individuālā atļauja

Pamatojums individuālās atļaujas saņemšanai

Atļauju izmantot konvencionāli audzētas sēklas un sēklas kartupeļus drīkst piešķirt VIENĪGI šādos gadījumos:

a) neviena šīs sugas šķirne, nav iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē;

b) neviens piegādātājs pirms sējas vai stādīšanas nevar piegādāt sēklas vai sēklas kartupeļus, kaut gan lietotājs sēklas vai sēklas kartupeļus ir pasūtījis laikus;

c) šķirne, ko lietotājs vēlas iegūt, nav iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāzē, un lietotājs spēj pierādīt, ka neviena no iekļautajām tās pašas sugas alternatīvām nav piemērota, lai veiktu ražošanu;

d) šķirni vēlas izmantot pētniecībā, neliela apjoma lauka izmēģinājumos un izmantot šķirnes saglabāšanas mērķiem, tam piekrīt dalībvalsts kompetentā iestāde.

Gadījumos, kas minēti „b”, „c” un „d” apakšpunktos, Jums iesniegumam jāpievieno konkrēto apstākļu apraksts un dokumentu kopijas, kas tos apliecina.

Pirms pieprasīt individuālo atļauju:

 • pārliecinieties, vai datubāzē (līdz pēdējam informācijas atjaunošanas termiņam) Jums nepieciešamajai sugai nav pieejams atbilstošs bioloģiskas izcelsmes sēklas vai veģetatīvais pavairošanas materiāls;
 • pārliecinieties, vai Jums nepieciešamajai sugai šajā gadā jau nav piešķirta vispārējā atļauja.

Iesnieguma individuālās atļaujas saņemšanai iesniegšanas termiņš

Iesniegumu individuālās atļaujas saņemšanai iesniedz ne vēlāk kā līdz (pasta zīmogs):

Sēklas materiālam un sēklas kartupeļiem:

 • dārzeņiem – līdz 15.jūnijam;
 • labībai, lopbarības augiem, bietēm, eļļas augiem, šķiedraugiem (izņemot ziemāju formas) – līdz 15.jūnijam;
 • kartupeļiem – līdz 15.jūnijam;
 • ziemāju formas lopbarības, eļļas augiem – līdz 20.augustam;
 • ziemāju labībai – līdz 15.oktobrim.

Veģetatīvās pavairošanas materiālam citām sugām:

 • zemenēm, rabarberiem un sparģeļiem audzēšanai atklātā laukā – līdz 20.septembrim;
 • citiem atklātā lauka dārzeņiem – līdz 20.septembrim;
 • augļu kokiem un krūmogulājiem – līdz 20.maijam un 15.oktobrim.

Kam jāpievērš uzmanība, aizpildot iesniegumu

 • Iesniegumā svarīgi norādīt konkrēto šķirni vai sēklu maisījuma tirdzniecības nosaukumu, kuram būs nepieciešama individuālā atļauja.
 • Par sēklu maisījumiem, kas sagatavoti atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem (sēklu saiņojums būs attiecīgi etiķetēts), iesniegumā jānorāda tirdzniecības nosaukums, kas norādīts uz saiņojuma etiķetes.
 • Sēklu maisījumiem, kurus vēlas gatavot pats audzētājs, individuālā atļauja nepieciešama katrai maisījuma sastāvdaļai, un iesniegumā, norādot sugu un šķirni, individuālā atļauja jāpieprasa katrai sastāvdaļai.
 • Par individuālās atļaujas izsniegšanu jāmaksā valsts nodeva. Katra iesniegumā norādītā šķirne (sēklu maisījumiem - tirdzniecības nosaukums) tiek izvērtēta atsevišķi, līdz ar to katrai šķirnei tiek izsniegta sava individuālā atļauja, un valsts nodeva jāmaksā par katru individuālo atļauju.

Valsts nodeva par individuālās atļaujas izsniegšanu
Valsts nodevas apmērs par individuālās atļaujas izsniegšanu veģetatīvās pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūti, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi, ir 7,11 eiro.

Samaksas rekvizīti:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC:TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.

Mērķis: Par atļaujas izsniegšanu veģetatīvās pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūti, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi.

 • Rūpīgi pārliecinieties, vai Jums nepieciešamajam konvencionālas izcelsmes sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiālam nav pieejams līdzvērtīgs bioloģiskas izcelsmes sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāls, jo samaksāto valsts nodevu neatmaksā, ja tiek pieņemts lēmums atļauju neizsniegt!
   
 • Ja Jums ir nepieciešama individuālā atļauja sēklu maisījumam, kas gatavots atbilstoši sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem (sēklu saiņojums būs attiecīgi etiķetēts), tad valsts nodeva ir jāmaksā par vienu atļauju. Ja tiek pirktas sēklu maisījuma sastāvdaļas, tad individuālā atļauja nepieciešama katrai maisījuma sastāvdaļai un valsts nodeva attiecīgi jāmaksā par katru individuālo atļauju!

Individuālās atļaujas derīguma termiņš
Atļauju piešķir tikai individuāliem lietotājiem katru reizi uz vienu sezonu, izvērtējot bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāla pieejamību attiecīgajā laika posmā.

Iesnieguma individuālās atļaujas saņemšanai iesniegšana
Dokumentus individuālās atļaujas saņemšanai ieteicams iesniegt zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē (pakalpojums "Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā"), ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu pasts@vaad.gov.lv, pa pastu vai personīgi VAAD Sēklu kontroles departamentā, Augu karantīnas departamentā vai reģionālajās nodaļās.

Ceļvedis iesnieguma iesniegšanai zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē:

Individuālās atļaujas saņemšana
Lēmumu par individuālās atļaujas izsniegšanu pieņem pēc attiecīgās sugas pēdējā informācijas atjaunošanas termiņa datubāzē, izvērtējot bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāla pieejamību. Pieņemtais lēmums (individuālā atļauja vai atteikums) tiek nosūtīts uz personas norādīto e-pasta adresi.