Jaunumi Uzraudzība
Ilustratīvs attēls (AAL smidzināšana uz lauka) un teksts
Foto: Dace Ūdre

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) veic augu aizsardzības līdzekļu (AAL) izplatīšanas vietu pārbaudes, AAL lietošanas uzraudzības pārbaudes, arī tirgus uzraudzības pārbaudes nelegālo AAL izplatīšanas novēršanai.

Kopumā 2020. gadā veiktas 1874 AAL lietošanas uzraudzības pārbaudes, atlasot saimniecības pēc riska kritērijiem, analizējot, kādus kultūraugus audzē, cik lielās platībās, vai iepriekš izdarīti pārkāpumi u.tml., kā arī saņemot operatīvu informāciju par iespējamo pārkāpumu. Plašāk par uzraudzības plānošanu.

Kā jau iepriekš ziņots, pērn biežāk nekā citus gadus, Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) saņemti iedzīvotāju zvani par lauku smidzināšanu kaimiņos. Iedzīvotāji bieži pauduši bažas par to, vai smidzinājums var nodarīt kaitējumu viņu ģimenes locekļiem un viņu īpašumu teritorijā augošiem augiem. Šādās situācijās VAAD vienmēr sniedz skaidrojumu un mudina sazināties ar darbu veicēju vai kaimiņos esošā lauka īpašnieku. Novērtējot situāciju un iespējamo pārkāpumu, inspektori izbrauc operatīvajās pārbaudēs, apseko laukus un veic pilnu AAL lietošanas pārbaudi uz vietas konkrētajā zemnieku saimniecībā. 

2020. gadā saņemti 198 iedzīvotāju ziņojumi par iespējamiem AAL lietošanas normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā (2019. gadā - 106).

Kopā pārbaužu laikā ņemti 274 augu vai augu produktu paraugi, kas laboratoriski testēti, lai noteiktu AAL atliekvielu klātbūtni, t.sk., monitoringa ietvaros ņemti paraugi AAL darbīgās vielas glifosāta atliekvielu klātbūtnes noteikšanai (kopā 100 paraugu).

Pārbaudēs konstatētais

Veikto pārbaužu laikā kopā konstatēti 74 pārkāpumi, uzsākot administratīvā pārkāpuma procesu 68 administratīvo pārkāpumu lietās. No tām piecos gadījumos lietas izskatīšanas gaitā pārkāpums nav pierādīts un administratīvā pārkāpuma process izbeigts, bet divos gadījumos administratīvā pārkāpuma process izbeigts, izsakot mutvārdu aizrādījumu.

Pārkāpumi, par kuriem piemēroti administratīvie sodi:

 • Visvairāk pārkāpumu konstatēti par AAL noteiktā marķējuma par aizsargjoslām neievērošanu vai AAL nonākšanu blakus teritorijā. Nereti tiek konstatēti abi pārkāpumi vienlaicīgi. Šādi gadījumi, kad nav ievērota viena no prasībām vai abas prasības, ir bijuši 22.
 • Par AAL lietošanu, neievērojot normatīvajos aktos minētās prasības par ūdensobjektu aizsargjoslām, konstatēts 21 pārkāpums.
 • Par iegādāto un/vai izlietoto AAL uzskaites neveikšanu vai neprecīzu uzskaiti konstatēti deviņi pārkāpumi.
 • Par neatbilstošu AAL lietošanas iekārtu izmantošanu konstatēti seši pārkāpumi.
 • Par AAL lietošanu kultūrai, kurai tas nav paredzēts, t.i., par AAL marķējuma neievērošanu, konstatēti četri pārkāpumi.
 • Par AAL lietošanu publiskā vietā, neievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, konstatēti trīs pārkāpumi.
 • Par AAL lietošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto vēja ātrumu, konstatēti trīs pārkāpumi.
 • Par Latvijas Republikā nereģistrēta AAL lietošanu konstatēti trīs pārkāpumi.
 • Par atbilstošas apliecības neesamību, lai iegādātos, uzglabātu un lietotu AAL, konstatēti trīs pārkāpumi.
Atgādinām:

Lai ievērotu labas lauksaimniecības praksi, personai, kas saimniecībā atbild par AAL lietošanu (agronomam vai saimniecības vadītājam), katru reizi pirms AAL lietošanas jāpārliecinās par situācijas uz lauka atbilstību konkrētā AAL marķējuma un normatīvo aktu prasībām un jāinstruē operators.

Pirms AAL iegādes jāiepazīstas ar pieejamo informāciju par AAL un tā lietošanas ierobežojumiem. Atsevišķiem AAL marķējumā var būt norādīts noteikts attālums, kāds jāievēro no virszemes ūdensobjektiem, īpaši ierobežojumi attiecībā uz blakus kultūrām, darbīgo vielu u. c.

Mainījušies sodu veidi un palielinājušies to apmēri

Jāatceras, ka ar 2020. gada 1. jūliju, stājoties spēkā Administratīvās atbildības likumam, mainījušies sodu veidi un palielinājušies to apmēri:

 • par AAL lietošanas prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 30 līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai – no 70 līdz 10000 eiro;
 • par nereģistrēta AAL lietošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 70 līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai – no 350 līdz 10000 eiro;
 • par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu iestādei piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no 10 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai – no 70 līdz 14000 eiro.

Procesuālo izdevumu atlīdzināšanas pienākums gulstas uz sodīto personu.