Jaunumi LIZ pārvaldības sistēma

Ņemot vērā, ka 2023. gads ir Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) uzturētās LIZ pārvaldības sistēmas darbības pirmais gads, daudzi lauksaimnieki ir informējuši par grūtībām tās lietošanā, iesniedzot prasīto informāciju norādītajos termiņos.

VAAD pateicas par sadarbību un sapratni tiem lauksaimniekiem, kuri LIZ pārvaldības sistēmā jau veikuši nepieciešamās darbības ekoshēmu un agrovides atbalsta maksājumu saņemšanai. Vienlaikus informējam, ka VAAD arī novembrī un decembrī sniegs nepieciešmo atbalstu tiem lauksaimniekiem, kas vēl nav iesnieguši datus LIZ pārvaldības sistēmā, lai LAD varētu izmaksāt atbalsta maksājumus 2024. gada janvārī.

Tajā pašā laikā VAAD turpina darbu pie LIZ pārvaldības sistēmas funkcionālajiem uzlabojumiem un lietojamības vienkāršošanas, uzklausot lauksaimnieku priekšlikumus.

Izprotot situāciju un lai lauksaimnieki varētu saņemt atbalsta maksājumus saskaņā ar LAD maksājumu grafiku, VAAD jau šobrīd aktīvi sniedz atbalstu lauksaimniekiem lauku vēstures datu ievadei LIZ pārvaldības sistēmā un aicina izmantot kādu no šādām atbalsta iespējām:

 1. Visās VAAD reģionālajās nodaļās Latvijā un centrālajā administrācijā Rīgā pa tālruni vai klātienē darbinieki palīdzēs LIZ pārvaldības sistēmā ievadīt datus tiem lauksaimniekiem, kuri lauku vēstures pierakstus veic papīra formā (mapēs, kladē u.c.).
 2. Tiem lauksaimnieki, kuri jau paši ievada datus LIZ pārvaldības sistēmā, iesakām turpināt to darīt saskaņā ar ekoshēmu atbalsta maksājumu saņemšanas prasībām. Grūtību vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar VAAD.
 3. Aicinām sazināties ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru (LLKC) pa tālruni 28337799, lai pieteiktu nepieciešamo konsultāciju (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).
 4. Tie lauksaimnieki, kuri lauku vēstures pierakstus veic privātajās elektroniskajās sistēmās vai Excel atbalstītajos datņu formātos, paši vai ar privātā pakalpojuma sniedzēja starpniecību var elektroniski uz e-pasta adresi lizps.atbalsts@vaad.gov.lv iesniegt Excel atbalstītajos datņu formātos šādus esošos lauku vēstures datus: 

Par AAL lietošanu

(EKO_4)

Minimālā augsnes apstrāde vai tiešā sēja

 • Kultūraugs
 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Apstrādātā platība
 • Datums
 • Kultūrauga attīstības stadija
 • AAL nosaukums
 • AAL deva

Par AAL lietošanu

(EKO5_3)

Precīzā smidzināšana

 • Kultūraugs
 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • Apstrādātā platība
 • Datums
 • Lauks
 • Kultūrauga attīstības stadija
 • AAL nosaukums
 • AAL deva
 • Izmantotā traktortehnika un agregāti

Par precīzo mēslošanu – minerālmēsli, organiskais mēslojums (šķidrmēsli, digestāts)

(EKO5_1, EKO5_2)

 • Datums
 • Lauks (LAD lauka Nr.)
 • ML veids
 • ML nosaukums un saturs (N, P2O5, K2O)
 • Deva
 • Apstrādātā platība
 • Izmantotā traktortehnika un agregāti

Mēslošanas plāna sagatavošana

(EKO5_1, EKO5_2)

 • Sēšanas/Stādīšanas datums
 • Iesētais/Iestādītais kultūraugs
 • Izsējas norma/Stādu daudzums
 • Plānotā raža

Augsnes analīzes

Vienlaikus noteikts pagarinājums augsnes agroķīmiskās izpētes datu, kā arī augsnes paraugu analīžu rezultātu iesniegšanai LIZ pārvaldības sistēmā līdz 2023. gada 5. novembrim, kas nepieciešami informācijas iesniegšanai par pamatkaļķošanu (EKO2_1) un precīzo tehnoloģiju izmantošanu (EKO5).

Precīzās tehnoloģijas

Ja saimniecība nav iesniegusi vai ir daļēji iesniegusi ģeo-foto uzņēmumus precīzo tehnoloģiju fakta konstatācijai (EKO5), saimniecībai līdz 2024. gada 5. februārim LIZ pārvaldības sistēmā jāaugšupielādē datnes no tehnoloģiskās iekārtas vadības termināļa (vismaz par 10% no atbalstam pieteiktajiem laukiem). Ja tehniski nav iespējams LIZ pārvaldības sistēmā augšupielādēt datnes no tehnoloģiskās iekārtas vadības termināļa, uz e-pasta adresi lizps.atbalsts@vaad.gov.lv jānosūta pieprasījums, lai saņemtu instrukciju par citām datņu nodošanas iespējām.

Mēslošanas plāns

Lai atvieglotu prasības izpildi par mēslošanas plānu izveidošanu, pamatojoties uz lauksaimnieka piekrišanu un iesūtītajiem lauku vēstures datiem Excel atbalstītajos datņu formātos, VAAD konsultanti LIZ pārvaldības sistēmā individuāli katrai saimniecībai izveidos mēslošanas plānus.

ATGĀDINĀM:

Darbības, kas jāveic LIZ pārvaldības sistēmā ekoshēmu maksājumu saņemšanai šādiem atbalsta veidiem:

Katram pieteiktajam laukam:

 • jāpievieno augsnes analīzes;
 • jānorāda kaļķošanas materiāls, tā daudzums un izlietojums (lauka vēsture).

Herbicīdi netiek lietoti vairāk kā divas reizes:

 • jānorāda herbicīda nosaukums, lietošanas datums, deva un apstrādātā lauka platība (lauka vēsture).

Ja atbalstam pieteicies bioloģiskais lauksaimnieks, tad pēc noklusējuma uzskatāms, ka informācija LIZ pārvaldības sistēmā ir sniegta un lauksaimnieka izveidotais profils sistēmā atbilst prasībai, kas liedz atbalstam pieteiktajā platībā izmantot herbicīdus vairāk nekā divas reizes.

EKO5_1 - šķidrā organiskā mēslojuma izkliede 

Visiem saimniecības laukiem:

 • jāpievieno augsnes analīzes;
 • jānorāda mēslošanas veids (šķidrmēsli, digestāts), lietotais apjoms, izmantotā tehnika un izkliedēšanas datums (lauka vēsture);
 • jāsagatavo mēslošanas plāns, kas izveidots LIZ saskaņā ar MK noteikumiem Nr.198.

EKO5_2 - minerālmēslu precīzā izkliede

Visiem saimniecības laukiem:

 • jāpievieno augsnes analīzes;
 • jānorāda mēslošanas veids (minerālmēsli), lietotais apjoms, izmantotā tehnika un izkliedēšanas datums (lauka vēsture);  
 • līdz 5. novembrim, izmantojot LAD mobilo lietotni, jāiesniedz ģeomarķēti fotoattēli, kuros traktortehnikas vai iekārtas vadības termināļa ekrānā fiksēta tā lauka robeža, kurā izkliedēti minerālmēsli;
  • GPS dati vai ģeomarķētie fotoattēli iesniedzami vismaz par 10 procentiem no atbalstam pieteiktajiem laukiem vai vismaz par vienu lauku, ja atbalstam deklarēti mazāk nekā 10 lauku.
 • jāsagatavo mēslošanas plāns, kas izveidots LIZ saskaņā ar MK noteikumiem Nr.198.

EKO5_3 - augu aizsardzības līdzekļu precīzā izsmidzināšana

Katram pieteiktajam laukam:

 • jāpievieno augsnes analīzes;
 • jānorāda augu aizsardzības līdzeklis, lietotā deva, apstrādātā platība un lietošanas datums (lauka vēsture);
 • izmantojot LAD mobilo lietotni, jāiesniedz ģeomarķēti fotoattēli, kuros traktortehnikas vai iekārtas vadības termināļa ekrānā fiksēta tā lauka robeža, kurā izsmidzināti augu aizsardzības līdzekļi.
  • GPS dati vai ģeomarķētie fotoattēli iesniedzami vismaz par 10 procentiem no atbalstam pieteiktajiem laukiem vai vismaz par vienu lauku, ja atbalstam deklarēti mazāk nekā 10 lauku.