Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pārdot, uzglabāt, iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus, kā arī konsultēt par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu drīkst tikai personas, kurām ir izsniegta atbilstoša apliecība – profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja vai augu aizsardzības konsultanta apliecība. Lai saņemtu apliecību, jāapgūst atbilstoša mācību programma un jānokārto pārbaudījums. Profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību veic persona, kas saņēmusi Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju šādas apmācības veikšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti:
  • Iesniegums, kurā norāda apmācību veicēja nosaukumu, juridisko adresi, iegūstamās atļaujas veidu un vēlamo atļaujas saņemšanas formu – papīra formā vai elektroniska dokumenta formā
  • Lektoru saraksts, norādot lektoru izglītību un informāciju par darba pieredzi (minot darbavietu un nostrādāto gadu skaitu) paredzamajā apmācību jomā saskaņā ar apmācību programmu
  • Mācību programma, kurā norādīts mācību nodarbību saturs un paredzētais stundu skaits

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • novērtē personas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, lietošanas operatoru, pārdevēju un konsultantu apmācības veikšanai.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā 142,29 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 98.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

  Pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu