Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai ražošanas testu vai izmēģinājumu vajadzībām izvietotu tirgū lopbarības augu, eļļas augu, šķiedraugu, labības, biešu šķirņu sēklas un kartupeļu šķirņu sēklas materiālu, ja par šīm šķirnēm ir iesniegts iesniegums, bet tās vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, ir jāsaņem attiecīga atļauja. Lai izvietotu tirgū dārzeņu sugu šķirņu sēklas, ja par šīm šķirnēm ir iesniegts iesniegums, bet tās vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, selekcionāram (ja vismaz viena no tā šķirnēm ir iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā) ir jāsaņem attiecīga atļauja.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti
  Atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:
  • Iesniegums atļaujas saņemšanai izvietot tirgū tādu šķirņu sēklas, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 554 2. pielikumu
  • Šķirnes apraksts un informācija par šķirnes uzturēšanu, ja tāda nav iesniegta iepriekš
  • Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis)

  Atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai jāiesniedz šādi dokumenti:
  • Iesniegums atļaujas derīguma termiņa pagarināšanai tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 554 4. pielikumu
  • Papildu informācija sākotnēji iesniegtajai informācijai par šķirnes aprakstu, uzturēšanu vai audzēšanu, ja tāda ir
  • Dārzeņu šķirnēm – dokuments, kas apliecina, ka vēl aizvien tiek veikts konkrētās šķirnes novērtējums iekļaušanai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem
  • Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis)

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • veic novērtējumu;
  • pieņem lēmumu un izsniedz vai pagarina atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem, vai pagarina atļaujas derīguma termiņu.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva
  7,11 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.6.apakšpunktu.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Par atļaujas izsniegšanu un tās termiņa pagarināšanu tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Liena Jaunzeme

Liena Jaunzeme

Departamenta direktore
liena.jaunzeme [at] vaad.gov.lv