Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijā atļauts tirdzniecībai piedāvāt mēslošanas līdzekļus un substrātus, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ražoti vai laisti brīvā apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā, vai ražoti kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm. Lai Latvijā tirgotu šādu mēslošanas līdzekli vai substrātu, ievedējs vai ražotājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 34. punktā norādītos dokumentus.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti:
  1. Aizpildīta iesnieguma veidlapa.
  2. Attiecīgās valsts kompetentās iestādes vai ražotāja apliecinājums par konkrēta mēslošanas līdzekļa vai substrāta likumīgu tirdzniecību Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā.
  3. Etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta teksts latviešu valodā, kas atbilst tekstam tās valsts valodā, kas atzinusi mēslošanas līdzekli un substrātu; ja iesniegumu iesniedz papīra formā, iesniedzējs etiķetes vai marķējuma tekstu iesniedz arī elektroniskā formā.
  4. Informācija par organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta izejvielām.
  5. Informācija par organisko mēslošanas līdzekli un substrātu, ja tā sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, norādot piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru, kā arī kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija, ka organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas (EK) Nr.1069/2009 prasībām.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta, kurš atzīts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā, iekļaušanu paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā;
  • iekļauj informāciju par paziņoto mēslošanas līdzekli vai substrātu paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Informācija par paziņoto mēslošanas līdzekli vai substrātu tiek iekļauta paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Aiga Mitre

Vecākā inspektore
aiga.mitre [at] vaad.gov.lv