Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā jāreģistrējas personai, kas audzē un izplata pēdējam sēklu lietotājam savā dārzeņu šķirņu kolekcijā esošās sēklas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti
  Reģistrācijai:
  • iesniegums, kurā norāda šādu informāciju:
  - juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu;
  - reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai personas kodu;
  - juridisko adresi vai dzīvesvietas adresi;
  - kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi);
  - sēklu audzēšanas un sagatavošanas vietu adresi (atrašanās vietu);
  • dārzeņu šķirņu kolekcijā esošo šķirņu saraksts, norādot katras šķirnes izcelsmi un sēklu iegūšanas veidu;
  • valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

  Grozījumu izdarīšanai vai svītrošanai no reģistra jāiesniedz iesniegums brīvā formā par grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistra un valsts nodevas samaksu apliecinoša dokumenta kopija.

  Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par:
  • personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā;
  vai
  • grozījumu izdarīšanu reģistrā;
  vai
  • personas svītrošanu no reģistra.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva
  saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.8. vai 2.9.punktu.

  Valsts nodevas apmērs:
  • par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā 7,11 EUR;
  • par izmaiņu veikšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā 3,56 EUR.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā
  vai
  Par izmaiņu veikšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Persona tiek reģistrēta Dārzeņu šķirņu kolekcionāru reģistrā vai svītrota no reģistra, vai reģistrā tiek izdarīti grozījumi.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Liena Jaunzeme

Liena Jaunzeme

Departamenta direktore
liena.jaunzeme [at] vaad.gov.lv