Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sēklaudzēšanas lauka apskati veic, lai novērtētu lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos norādītajām prasībām, kā arī noteiktu augu sugas un šķirnes tīrību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas Zemkopības ministrijas Koplietošanas portālā un iesniedz dokumentus.

  Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama ceļvežos “Kā lietot e-pakalpojumu vietni” un “E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis” (skat. sadaļu “Dokumenti un veidlapas”).

  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus.

  Pieteikumam jāpievieno iesētās sēklas kvalitāti apliecinošu dokumentu (sertifikātu u. c.) kopijas.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • veic sēklaudzēšanas lauka apskati;
  • pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai;
  • sagatavo un izsniedz klientam lauka apskates protokolu.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 6.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas Zemkopības ministrijas Koplietošanas portālā un saņem lauka apskates protokolu.

  E-pasts
  • Klients saņem lauka apskates protokolu uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi.

  Pasts
  • Klients saņem lauka apskates protokolu uz norādīto pasta adresi.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un saņem lauka apskates protokolu.

Lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Sēklu kontroles departamenta direktoram trīs darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Liena Jaunzeme

Liena Jaunzeme

Departamenta direktore
liena.jaunzeme [at] vaad.gov.lv