Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Augu aizsardzības līdzekļus iekļauj Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā, ja ir iesniegti pierādījumi, ka tie ir pietiekami efektīvi kaitīgo organismu ierobežošanā un droši kultūraugam. Šādi pierādījumi tiek iegūti, veicot efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijai. Efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veicējiem normatīvajos aktos ir izvirzītas noteiktas prasības izmēģinājumu veikšanai. Normatīvajos aktos par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju noteikto prasību izpildi apstiprina sertifikāts augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti
  • Iesniegumam jāpievieno šāda informācija:
  - organizatoriskā struktūra
  - zinātniskais un tehniskais personāls
  - darba telpas, laboratorijas, noliktavas
  - izmēģinājumu platības, lauki, siltumnīcas
  - tehniskie līdzekļi, iekārtas
  - darbību procedūru apraksti
  • Pēc izmēģinājumu pabeigšanas – izmēģinājuma lieta un pārskats par katru iesniegumā norādīto izmēģinājumu veidu

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • veic atbilstības novērtēšanu;
  • pieņem lēmumu par sertifikāta augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumu veikšanai izsniegšanu vai atkārtotu izsniegšanu;
  • izsniedz sertifikātu.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā 71,14 EUR (par katru izmēģinājumu veidu) vai 35,57 EUR (par katru izmēģinājumu veidu, ja sertifikātu izsniedz atkārtoti) saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 59. vai 60.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu un sertifikātu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un sertifikātu

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu