Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijā atļauts izmantot tikai pārbaudītas un lietošanas kārtībā esošas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. Iekārtu pārbaudi veic persona, kas saņēmusi sertifikātu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti:
  • Iesniegums ar lūgumu izsniegt sertifikātu par tiesībām veikt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes
  • Iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts, kas apliecina Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.491 noteikto prasību izpildi
  • Apliecinājums, ka iesniedzēja rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei
  • Apliecinājums, ka iesniedzējs nav komerciāli ieinteresēts iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai to izplatīšanā

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pārbauda personas atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaužu veikšanai;
  • izsniedz personai sertifikātu.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā 71,14 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 84.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu un sertifikātu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un sertifikātu

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu