Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā jāreģistrējas personām, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas; nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu; tirgo Latvijā sēklas sēklaudzēšanai; ieved sēklas kopējā Eiropas Savienības tirgū.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti - aizpildīta pieteikuma veidlapa.
  Reģistrējoties papildus jāiesniedz:
  • sēklaudzētājam: ar sēklaudzēšanu saistīto lauku plāni, kuros norādīta platība (ha); lauku vēsture;
  • sēklu sagatavotājam vai saiņotājam: materiāltehniskās bāzes apraksts, norādot tās piederību; sēklu maisījumu sagatavotājs pievieno informāciju par sēklu maisījumu sagatavošanas iekārtām, kuras nodrošina gatavā sēklu maisījuma viendabīgumu;
  • sēklu tirgotājam un sēklu ievedējam: informācija par tirdzniecībai paredzēto sēklu izcelsmi, norādot sadarbības partnerus.

  Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par:
  • personas reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā;
  vai
  • grozījumu izdarīšanu reģistrā;
  vai
  • personas svītrošanu no reģistra.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.1. vai 2.2.apakšpunktu.
  Valsts nodevas apmērs:
  • par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā 7,11 EUR;
  • par izmaiņu veikšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā 2,85 EUR.

  Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
  vai
  Par izmaiņu veikšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu