Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts eksportam vai reeksportam. Fitosanitārais sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka eksportētā augu produkcija pirms tās izvešanas no Latvijas ir pārbaudīta un atbilst kravas saņēmējvalsts fitosanitārajām prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Ja persona regulāri nodarbojas ar augu un augu produktu eksportu, vispirms jāreģistrējas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un jāiesniedz “Deklarācija par fitosanitāro kontroli” (informāciju par šiem pakalpojumiem skatīt sadaļā “Saistītie dokumenti”).

  E-pakalpojums
  • Klients dokumentus iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (KUVIS).
  • Lai to varētu izdarīt, aizpilda un Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz “Pieteikumu KUVIS lietošanai” un noslēdz “Līgumu par maksas pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību”.
  • Kad pēc pieteikuma iesniegšanas ir saņemts lietotājvārds un parole, autorizējas KUVIS.
  • Lai KUVIS lietotājs ar Valsts augu aizsardzības dienesta veikto fitosanitāro pārbaužu rezultātiem (aktiem) varētu iepazīties KUVIS publiskā lietotāja sistēmā https://klients.vaad.gov.lv, jāiesniedz arī aizpildīts un parakstīts “Apliecinājums par piekrišanu Valsts augu aizsardzības dienesta veikto pārbaužu rezultātu noformēšanai elektroniskajā vidē, iepazīšanos ar pārbaužu rezultātu saturu un pārbaužu rezultātu saņemšanas veidu”.

  Videopamācība "Elektroniska iesnieguma aizpildīšana fitosanitārā sertifikāta saņemšanai" pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=Q3-uqD_8P9I&t=41s

  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta oficiālo elektronisko adresi vai uz reģionālās nodaļas e-pasta adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti (aizpildītas veidlapas):
  1. "Iesniegums par fitosanitārās kontroles veikšanu fitosanitārā sertifikāta saņemšanai";
  vai
  2. "Iesniegums par fitosanitārās kontroles veikšanu"
  un
  3. "Iesniegums par fitosanitārā sertifikāta saņemšanu".

  4. "Pieteikums KUVIS lietošanai".
  5. "Līgums par maksas pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību".
  6. "Apliecinājums par pārbaužu rezultātu saņemšanu".

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • noskaidro augu un augu produkcijas fitosanitārās prasības kravas saņēmējvalstī;
  • veic augu produkcijas pārbaudi (nepieciešamības gadījumā ņem paraugu un veic laboratoriskās analīzes);
  • izsniedz personai fitosanitāro sertifikātu.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 12.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene
  • Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors pārbauda klienta deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus un izsniedz fitosanitāro sertifikātu.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Ilva Neparte

Kaitīgo organismu ierobežošanas darba grupas vadītāja
ilva.neparte [at] vaad.gov.lv