Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Latvijā atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus. Reģistrējot augu aizsardzības līdzekli, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi, t. i., norādīti kultūraugi, kaitīgie organismi, lietošanas deva un lietošanas laiks, apstrāžu skaits sezonā un nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai. Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamo informāciju, augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieks drīkst pieteikt grozījumus reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti
  • Iesniegums, kurā norāda nepieciešamos grozījumus reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos
  • Dokumentācija, lai varētu veikt novērtējumu grozījumu izdarīšanai reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos
  • Visas iesniegtās informācijas novērtējums attiecīgajās sadaļās, kuras nepieciešamas grozījumu izdarīšanai reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • veic novērtējumu grozījumu izdarīšanai augu aizsardzības līdzekļa lietošanas nosacījumos;
  • pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā:
  • no 142,29 EUR līdz 2632,31 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 44., 45., 46. vai 47.punktu;
  vai
  • 142,29 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 55.punktu, ja jāizdara tikai administratīvi grozījumi reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu