Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

ES mēslošanas līdzekļa ar CE zīmi ražotājs vai ievedējs, vai iepakotājs pirms mēslošanas līdzekļa laišanas tirgū iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par mēslošanas līdzekļa uzskaiti.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti:
  1. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums par ES mēslošanas līdzekļa ar CE zīmi uzskaiti".
  2. Mēslošanas līdzekļa ražotāja identifikācijas marķējuma, etiķetes vai pavaddokumenta teksts oriģinālvalodā un to tulkojums latviešu valodā, kurš atbilst regulas 2019/1009 III pielikumam.
  3. Ražotāja ES atbilstības deklarācijas kopija oriģinālvalodā un tās tulkojums latviešu valodā saskaņā ar regulas 2019/1009 V pielikumu.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa iekļaušanu uzskaitē;
  • ievada informāciju par mēslošanas līdzekli Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • publicē informāciju par ES mēslošanas līdzekli ar CE zīmi Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā;
  • elektroniski informē klientu par mēslošanas līdzekļa iekļaušanu ES mēslošanas līdzekļu ar CE zīmi uzskaitē.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Jeļena Rundane

Vecākā inspektore
jelena.rundane [at] vaad.gov.lv