Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mēslošanas līdzeklis un substrāts tiek iekļauts mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksamniecībā”, lai bioloģiskajiem lauksaimniekiem būtu pieejama informācija par to, kurus mēslošanas līdzekļus un substrātus drīkst izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti:
  • ražotājvalsts atzinums par ievestā mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr.2021/1165 II pielikumā noteiktajām prasībām vai attiecīgi atzinums par paziņotā mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību, ko izsniegusi tās valsts bioloģiskās lauksaimniecības kompetentā iestāde, kontroles institūcija vai organizācija, kura to ir atzinusi (ja šāds atzinums ir);
  • informācija par izejvielām, ja nepieciešams, norādot to izcelsmi un iegūšanas metodi.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • izvērtē mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr.2021/1165 II pielikumā noteiktajām prasībām;
  • pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta atbilstību regulas Nr.2021/1165 II pielikumā noteiktajām prasībām un attiecīgi par iekļaušanu vai neiekļaušanu bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantojamo mēslošanas līdzekļu sarakstā;
  • ja mēslošanas līdzeklis vai substrāts atbilst regulas Nr.2021/1165 II pielikumā noteiktajām prasībām, uz pieciem gadiem (no lēmuma pieņemšanas dienas) iekļauj informāciju par mēslošanas līdzekli vai substrātu savā tīmekļvietnē – mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā”.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā 50 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 112.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Aiga Mitre

Vecākā inspektore
aiga.mitre [at] vaad.gov.lv