Cena
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt grozījumus reģistrā, ja ir mainījusies šāda informācija: • faktiskās darbības adrese; • darbības veids.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Pasts
  Klients nosūta dokumentus pa pastu.

  Klātiene
  Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti - aizpildīta iesnieguma veidlapa.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā.

 2. Valsts nodevas samaksa
  Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 2,85 EUR saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 3.2.apakšpunktu.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
  Mērķis: Iesnieguma izvērtēšana izmaiņu veikšanai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto e-pasta adresi.

  Pasts
  • Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Evija Kučinska

Vecākā inspektore
evija.kucinska [at] vaad.gov.lv