Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

De minimis ir valsts atbalsts, kas netiek uzskatīts par konkurenci kropļojošu, un to drīkst izmaksāt pēc vienkāršotiem noteikumiem. Lauksaimniecības nozarē Valsts augu aizsardzības dienests de minimis atbalsta ietvaros sniedz pakalpojumus Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”. Par pasākuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem nepiemēro maksu, kas noteikta normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Subsidēto pakalpojumu sarakstu skatīt šeit: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/17-atbalsts-kvalitativas-seklas-sagatavosanai-un-izmantosanai-151 Lai persona varētu saņemt de minimis atbalstu pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”, jāiesniedz pieteikums Valsts augu aizsardzības dienestā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

  Pieteikumam jāpievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (pieejama VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/) sagatavotās veidlapas izdruka vai pieteikumā jānorāda sistēmā apstiprinātās veidlapas identifikācijas numurs.

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par de minimis atbalsta sniegšanu pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”.

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Cits
  • Ar pieņemto pozitīvo lēmumu klients var iepazīties de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (pieejama VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā)

  E-pasts
  • Negatīvo lēmumu klients saņem uz norādīto e-pasta adresi

  Pasts
  • Negatīvo lēmumu klients saņem uz norādīto pasta adresi

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts pasts@vaad.gov.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ance Litvina

Daļas vadītāja
ance.litvina [at] vaad.gov.lv