Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – VAAD) ir veicis invazīvās augu sugas – Sosnovska latvāņa (turpmāk – latvānis) – izplatības noteikšanu Latvijas teritorijā.

Valstī ir uzmērīta 10 782,96 ha liela teritorija, kura ir invadēta ar latvāni (dati 09.11.2020.). Šie dati ir iekļauti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē (turpmāk – datu bāze).

Mērījumi ir veikti visā Latvijas teritorijā. Kopumā 2020.gadā Latvijā latvānis ir uzmērīts 4 931 vietā (1.attēls).

Latvāņu mērījumu vietas Latvijas kartē

                                                                         1.attēls. Ar Sosnovska latvāni invadēto teritoriju mērījumu vietas

 

Datu bāzē ir reģistrēti 1 132 no zemes valdītājiem saņemtie iesniegumi par teritorijām, kas invadētas ar latvāni. Atbilstoši iesniegumos norādītajai informācijai ar latvāni ir invadēti 5 999,29  ha, no tiem 580,05 ha ir blīvās audzes.

Koordinētai izplatības ierobežošanai VAAD ir devis iespēju piekļūt šai datu bāzei pašvaldībām, ar kurām ir noslēgta vienošanās. Kopumā 70 pašvaldības apstiprinājušas, ka izmantos datu bāzi, parakstot vienošanos. Novadu pašvaldības šādi tiek informētas elektroniski, sniedzot jaunāku un detalizētāku informāciju par uzmērītajām ar Sosnovska latvāni invadētajām teritorijām attiecīgajā novadā. Pašvaldībām pieejama arī zemes valdītāju sniegtā informācija par plānotajiem ierobežošanas pasākumiem. Saskaņā ar šiem datiem pašvaldības plāno Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanu novadā.


Latvijas teritorijā pašvaldību griezumā ar latvāni ir invadēti 105 novadi un pilsētas. Vislielākās invadētās teritorijas atrodas Madonas (1 618,09 ha),                  Cēsu (1 093,97 ha), Dagdas (810,7 ha) un Siguldas (631,09 ha) novados.                                                                                                                         Plašāka informācija pieejama tabulā:

 

2019.gadā VAAD aptaujāja pašvaldības par Latvijas administratīvo teritoriju aktivitātēm saistībā ar Sosnovska latvāņa ierobežošanu. Aptaujā kopumā piedalījās 107 pašvaldības.

Ikvienam iedzīvotājam VAAD tīmekļvietnē elektroniski pieejami kartogrāfiski dati un cita informācija par invadētajām teritorijām. Tajā iespējams arī informēt par teritorijām, kas invadētas ar latvāni, kā arī atrast uzmērītās teritorijas pēc dažādiem kritērijiem. Zemes īpašniekam vai tiesiskajiem valdītājiem jāaizpilda un jāparaksta iesniegums, kas jānosūta vai jānogādā tuvākajā VAAD reģionālajā nodaļā. Pārējām personām (ne zemes valdītājiem) ir iespēja sniegt informāciju par invadētajām teritorijām arī elektroniski.

Esošā budžeta ietvaros VAAD, saņemot iesniegumus ar informāciju par jaunām invadētām teritorijām, veic jauno teritoriju uzmērīšanu un iekļaušanu datu bāzē, tomēr ar esošajiem resursiem nevar veikt atkārtotu datu bāzē esošo teritoriju uzmērīšanu, lai novērtētu izmaiņas visā Latvijas teritorijā. Tāpēc VAAD nav pieejama informācija par latvāņa izplatības palielināšanos vai samazināšanos.

IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANA:

 • 2006.gadā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējuma atbalstu Slocenes upes aizsargjoslā veica invazīvā latvāņa iznīcināšanas darbus;*
 • 2008.gadā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi veikti Siguldas novada, Vaives pagasta, Iecavas novada, Priekuļu pagasta, Tukuma, Kandavas novada, Laucienes pagasta, Irlavas pagasta, Lubānas novada, Krāslavas rajona Svariņu pagasta zemēs. Barkavas pagasta padome grāvju un ceļmalu pļaušanai iegādājusies teleskopisko pļaujmašīnu.*
 • Valsts autoceļu zemes nodalījuma joslās 2006.gadā latvāņi vidēji nopļauti divas reizes, 2007.gadā izpļauti 263,8 ha latvāņu, bet 2008.gadā 11 mēnešos izpļauti 342,8 ha.*
 • 2006.gadā VAAD veicis 25 saimniecību, kas pieteicās uz valsts atbalstu latvāņu ierobežošanai, kontroli par pasākumu piemērošanu latvāņu ierobežošanai. 22 gadījumos bija veikta latvāņu ierobežošana, vienā gadījumā netika veikti, vienā gadījumā daļēji tika veikti pasākumi, vienā gadījumā neatbilda pieteiktā platība.
 • 2008.gadā VAAD uzraudzījis latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, veicot pārbaudes 190 kadastra vienībās, rezultātā ierosinot 9 pārkāpumu lietas un nosakot 4 mazsvarīgus pārkāpumus. Pārējos gadījumos veikta latvāņu izplatības ierobežošana.
 • 2009.gadā VAAD naudas uzraudzībai nebija, reaģējot uz sūdzībām, tika veiktas pārbaudes 16 lauku/kadastra numuru vienībās. Veikto pārbaužu rezultātā 2 gadījumos tika ierosinātas administratīvo pārkāpumu lietas, kurās izteikts brīdinājums.
 • 2010.gadā, reaģējot uz sūdzībām, veiktas 5 pārbaudes, no kurām 2 bijuši mazsvarīgi pārkāpumi.
 • 2011.gadā, reaģējot uz sūdzībām, tika izteikts 1 mutvārdu aizrādījums.
 • 2012.gada laikā uz iesnieguma pamata apsekoti 52 kadastri ar 183,96 ha lielu platību, tiem veikta precīza izplatības noteikšana, teritorijas uzmērītas, un iegūtā informācija iekļauta datu bāzē. Uz sūdzību pamata veiktas 39 pārbaudes. No veiktajām pārbaudēm 5 gadījumos ierosinātas administratīvo pārkāpumu lietas, viena lieta izbeigta un konstatēti vēl 7 maznozīmīgi pārkāpumi.

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA:

 • VAAD informējis sabiedrību par latvāņa ierobežošanas pasākumiem un latvāņa ietekmi uz cilvēku veselību, tā bioloģiju un darba drošības pasākumiem no 2006.gada līdz 2013.gadam informācijas dienās Talsos, Siguldā, Priekuļos, Jelgavā, Saldū, Madonā, Jēkabpilī, Daugavpilī un semināros Naukšēnos, Mazsalacā, Barkavas pagastā, Ludzā, Vaivē, Siguldā, Ķekavā un Valmierā.
 • VAAD mājaslapas sadaļā „Par Latviju bez latvāņiem” pieejamā skaidrojošā informācija par invazīvajiem augiem, latvāņu bioloģiju, latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem un darba drošības pasākumiem, veicot latvāņu iznīcināšanu vai ierobežošanu, papildināta ar Sosnovska latvāņa izplatības karti Latvijā, teritorijas meklēšanas iespējām pēc dažādiem kritērijiem, iespēju elektroniski informēt par invadētajām teritorijām.
 • Informācija sniegta arī plašsaziņu līdzekļiem, tai skaitā televīzijai. VAAD noritējusi sadarbība un informācijas apmaiņa ar Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, "Latvijas Valsts mežiem" un lauku attīstības speciālistiem, sniegtas atbildes uz jautājumiem nevalstiskajām organizācijām.
 • VAAD sniedzis datus teritoriālplānošanai SIA „Grupa 93” par Rūjienas, Līvānu, Viļakas, Riebiņu un Rucavas novadu teritorijas plānojumu izstrādei, SIA „Grupa 93” par Jēkabpils novadu, Grobiņas novadam par novadā esošo teritoriju, Bergvik Skog grupai, kura ietver SIA „Fragaria”, SIA „Myrtillus”, un SIA „Ruda” sniegta informācija par visām Latvijā invadētajām teritorijām, Raunas novadam par Raunas un Drustu pagastiem, Dabas aizsardzības pārvaldei īpaši aizsargājamo teritoriju pārvaldīšanai par visām Latvijā invadētajām teritorijām.
 • 2007.gadā ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu Vides ministrijā sagatavoti un izplatīti bukleti „Latvāņu izplatības ierobežošana” (tirāža – 2000 eksemplāri) un „Bīstamais iebrucējs – Latvānis” (10 000 eksemplāri).*

* Saskaņā ar Vides ministrijas sagatavoto un 2008.gada 15.decembrī Valsts kancelejā iesniegto informatīvo ziņojumu „Par „Latvāņu izplatības ierobežošanas programmu 2006.-2012.gadam” noteikto uzdevumu izpildi”.